დამატებითი საგამოცდო სესიები მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მსურველებისათვის

784

2021 წლის საგნის/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაში/საგნობრივი კომპეტენციების დადასტურების ტესტირებაში მონაწილეობის მიღების მიზნით, იმ აპლიკანტებისათვის, რომლებმაც ვერ შეძლეს ტესტირებაში მონაწილეობის მიღება COVID-19-ის ინფექციის დადასტურების გამო, განისაზღვრა დამატებით ერთი საგამოცდო სესია შემდეგ საგნებსა და თარიღებში:

10 აგვისტო

 • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
 • მათემატიკა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
 • გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
 • რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
 • ისტორია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
 • სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
 • ფიზიკა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
 • ქიმია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
 • ბიოლოგია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური).
 • ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV).
 • ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);
 • მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);
 • ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
 • ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებით, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – წერითი ნაწილი.
 • მუსიკა;
 • სპორტი.

11 აგვისტო

 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
 • რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
 • გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
 • ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – პრაქტიკული ნაწილი.

12 აგვისტო

 • უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა.

გამოსაცდელთა სია მათი საიდენტიფიკაციო ნომრით და დეტალური ინფორმაცია გამოცდის ჩატარების შესახებ

ბრძანება იმის თაობაზე თუ ვის აქვს დამატებით სესიაზე გასვლის უფლება

დატოვეთ კომენტარი