15 ივნისი, შაბათი, 2024

დაიწყო განცხადებების მიღება

spot_img

დაიწყო განცხადებების მიღება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის – IES-ის ინგლისურენოვან სამაგისტრო, სადოქტორო და ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამებზე:

♦ ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამა ევროპისმცოდნეობა (თსუ-ში დაარსებულია ევროკავშირის მიერ);

♦ ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამა ევროპისმცოდნეობა (თსუ-ში დაარსებულია ევროკავშირის მიერ);

♦ თსუ ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამა ვილნიუსის უნივერსიტეტთან – ევროპისმცოდნოებაში, ევროპულ სამართალსა და საერთაშორისო სამართალში (5 ადგილი/ მხოლოდ სამართლის ბაკალავრებისთვის);

♦ თსუ ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამა ვიძემის უნივერსიტეტთან – ევროპისმცოდნოებაში, სტრატეგიულ კომუნიკაციასა და მმართველობაში (5 ადგილი/ მხოლოდ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ბაკალავრებისთვის);

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ თსუ ევროპული კვლევების ინსტიტუტის ვებგვერდს: www.ies.tsu.edu.ge

დაუკავშირდით ელფოსტაზე: helpdesk.ies@tsu.ge

გაგზავნეთ ტექსტური შეტყობინება მობილურის ნომერზე: (+995) 595 770 110

⇓⇓⇓

✅ევროპისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა / Master Programme in European Studies (დაარსებულია ევროკომისიის მიერ/ Established by the European Commission) უპირატესობები/Advantages:
სრულად ინგლისურენოვანი სწავლება / Fully English-taught programme;
ინტერდისციპლინური სწავლების მიდგომა / Interdisciplinary approach;
მულტიკულტურული გარემო და უცხოელი პროფესორების ჩართულობა/ Multicultural environment and involvement of international academic staff;
ერაზმუს+ გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა / Erasmus+ exchange opportunities;
სასწავლო პროგრამაში ინტეგრირებული პროფილური სტაჟირების კომპონენტი / Internship opportunities integrated in the curriculum;
ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამებში ავტომატურად ჩართვის შესაძლებლობა (მესამე სემესტრიდან) ვილნიუსისა უნივერსიტეტსა (სამართლის ბაკალავრებისთვის) და ვიძემის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტში (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ბაკალავრებისთვის) / The opportunity to get enrolled automatically ( upon request, before the third semester ) in the Double Diploma MA programmes available with Vilnius University (for the holders of Bachelor’s degree in law) and Vidzeme University of Applied Sciences(for the holders of Bachelor’s degree in Social and Political sciences);
განახევრებული სწავლის საფასური ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამებზე / Tuition fees reduced to 50 % on the Double Degree MA programmes with Vilnius University and Vidzeme University;
სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების 100%-იანი მაჩვენებელი / 100% employment rate of the programme students and graduates;
✅ ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამა / Doctoral Programme in European Studies (დაარსებულია ევროკავშირის მიერ/ Established by the European Union)
უპირატესობები/Advantages:
კვლევის სრულად ინგლისურ ენაზე განხორციელების შესაძლებლობა / Fully English-taught programme that enables the enrolled PhD candidates to conduct researches in English;
მრავალფეროვანი კვლევითი სფეროს არჩევანი / Wide scope of the research area;
ერაზმუს+ გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა / International credit mobility opportunities including via Erasmus+ scheme;
კვლევის გამოქვეყნების შესაძლებლობა თემატურ სამეცნიერო ჟურნალში / Publishing opportunities in thematic scientific periodical;
საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა კვლევითი კომპონენტის შესრულების პროცესში / Involvement of the international reviewers in the research component;
კვლევის ინტერნაციონალიზაციის მაღალი ხარისხი / High degree of internationalisation of research;
უნიკალური პროფილური ბიბლიოთეკა/ The unique library with the rich thematic collection;
ხელმისაწვდომი სწავლის საფასური / Affordable tuition fee;

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები