16 მაისი, ორშაბათი, 2022

„გარდამტეხი სხივი“ სმენის დარღვევის მქონე მოზარდებისთვის

spot_img
ორ­გა­ნი­ზა­ცია „ჰე­ის“ დამ­ფუძ­ნებ­ლი­სა და პრე­ზი­დენ­ტის, წმინ­დ გი­ორ­გის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სკო­ლის მა­თე­მა­ტი­კის პე­და­გო­გის, 2021 წლის „მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს“ მფლო­ბე­ლის, ხა­თუ­ნა რაზ­მა­ძის ინი­ცი­ა­ტი­ვით, და­იწყო ახა­ლი პრო­ექ­ტის „გარ­დამ­ტე­ხი სხი­ვი“ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, რო­მე­ლიც მიზ­ნად ისა­ხავს სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე მო­ზარ­დე­ბის­თ­ვის არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სივ­რ­ცის შექ­მ­ნას, სა­დაც ისი­ნი სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბას შეძ­ლე­ბენ.
ამ არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი და ინო­ვა­ცი­უ­რი პრო­ექ­ტის შე­სა­ხებ ქალ­ბა­ტო­ნი ხა­თუ­ნა გვე­სა­უბ­რე­ბა.

 

რა პრობ­ლე­მე­ბის წი­ნა­შე დგა­ნან დღეს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე პი­რე­ბი, რამ­დე­ნად ხდე­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფოს მხრი­დან მა­თი სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ინ­ტეგ­რა­ცია, რაც მთა­ვა­რია, რო­გო­რია მათ­თ­ვის გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კა?

სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­დან სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბის სა­კითხით და­ინ­ტე­რე­სე­ბა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია. ისი­ნი ნამ­დ­ვი­ლად სა­ჭი­რო­ე­ბენ რო­გორც სო­ცი­ა­ლუ­რი, ასე­ვე ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი, გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი უნა­რე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბას, რა­თა გახ­დ­ნენ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სრულ­ფა­სო­ვა­ნი წევ­რე­ბი. მი­სა­სალ­მე­ბე­ლია, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბა ნელ-ნე­ლა ვი­თარ­დე­ბა, წინ მი­დის. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით, ძა­ლი­ან ბევ­რი სა­სი­კე­თო და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი რამ კეთ­დე­ბა, თუმ­ცა სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის ძა­ლი­ან ცო­ტა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არ­სე­ბობს. ისი­ნი გა­ნათ­ლე­ბას იღე­ბენ რო­გორც 203-ე სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბულ სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, ასე­ვე სხვა­დას­ხ­ვა ინ­ტეგ­რი­რე­ბულ სკო­ლებ­ში, არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მათ­თ­ვის ნაკ­ლე­ბი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბია, ამი­ტო­მაც ად­რე­უ­ლი ასა­კი­დან უნ­და და­ვიწყოთ ბავ­შ­ვებ­ზე ზრუნ­ვა, მა­თი ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის. არ არ­სე­ბუ­ლი სერ­ვი­სე­ბის და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მო, ბავ­შ­ვე­ბი ვერ ახერ­ხე­ბენ სრულ­ყო­ფი­ლად წარ­მო­ა­ჩი­ნონ თა­ვი­ან­თი პო­ტენ­ცი­ა­ლი. ხში­რად მო­მიყ­ვა­ნია მა­გა­ლი­თი – უსი­ნათ­ლო­ებს აქვთ სა­კუ­თა­რი ბრა­ი­ლის შრიფ­ტი, რომ­ლის დახ­მა­რე­ბი­თაც კითხუ­ლო­ბენ ტექ­ს­ტებს, აქვთ მოს­მე­ნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რაც მათ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ გან­ვი­თა­რე­ბას უწყობს ხელს. სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის კი, ინ­ფორ­მა­ცია და სას­წავ­ლო რე­სურ­სე­ბი არ არის ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი, რაც სა­კუ­თა­რი უნა­რე­ბი­სა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა­ში და­ეხ­მა­რე­ბო­დათ, რად­გან, რო­გორც უკ­ვე აღ­ვ­ნიშ­ნე, არ არ­სე­ბობს არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ცენ­ტ­რი, სა­დაც ეს ბავ­შ­ვე­ბი და­მა­ტე­ბით გა­ნათ­ლე­ბას მი­ი­ღებ­დ­ნენ.

მე, რო­გორც სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე გო­გო­ნას დე­დამ, მთე­ლი სი­სავ­სით და­ვი­ნა­ხე ის პრობ­ლე­მე­ბი, რომ­ლის წი­ნა­შეც ჩე­მი და სხვი­სი შვი­ლე­ბი დგა­ნან. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, მას არ ჰყავს მე­გობ­რე­ბი, იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის გარ­და, რომ­ლე­ბიც ვიწ­რო წრე­ში კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას ჟეს­ტუ­რად წარ­მარ­თა­ვენ, მხო­ლოდ ჟეს­ტურ ენა­ზე სა­უბ­რო­ბენ. ხში­რად ოჯა­ხის წევ­რებ­საც კი გვი­ჭირს მას­თან კო­მუ­ნი­კა­ცია, რად­გან ამ დროს გვჭირ­დე­ბა ბევ­რი, ძა­ლი­ან სა­ჭი­რო და მრა­ვალ­მ­ხ­რი­ვი ცოდ­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბა. ამ ტი­პის ბავ­შ­ვე­ბის ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის მათ­თან მე­ტი მუ­შა­ო­ბაა სა­ჭი­რო. სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნ­და იყოს და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი არა მარ­ტო თე­ო­რი­ულ ცოდ­ნა­ზე, არა­მედ კე­თე­ბით სწავ­ლე­ბა­ზე, პრაქ­ტი­კულ სა­მუ­შა­ო­ებ­ზე.

პრო­ექ­ტის „გარ­დამ­ტე­ხი სხი­ვი“ იდეა სწო­რედ ჩე­მი გო­გო­ნას ირ­გ­ვ­ლივ არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე გა­მიჩ­ნ­და.

რა აუცი­ლე­ბელ სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე გა­ა­მახ­ვი­ლებთ ყუ­რადღე­ბას სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე პირ­თათ­ვის?

პირ­ველ რიგ­ში, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ცნო­ბი­ე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბა, მათ შო­რის მშობ­ლე­ბის. ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა არ არის მათ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი, აუცი­ლე­ბე­ლია, ვის­წავ­ლოთ მა­თი ენა, რომ სრულ­ყო­ფი­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცია და­ვამ­ყა­როთ. მე და ჩე­მი ოჯა­ხის წევ­რებ­მა გა­დავ­წყ­ვი­ტეთ, შეგ­ვეს­წავ­ლა ჟეს­ტუ­რი ენა, თუმ­ცა საკ­მა­ოდ მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, ბევ­რი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი რამ გა­მოვ­ტო­ვეთ ჩე­მი გო­გო­ნას ცხოვ­რე­ბა­ში, რაც ჩვე­ნი ნაკ­ლე­ბი ცნო­ბი­ე­რე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე­ობ­და. ჩე­მი გო­გო­ნას მა­გა­ლით­ზე აღ­მო­ვა­ჩი­ნეთ, რომ ჟეს­ტუ­რი ენის გა­მო­ყე­ნე­ბა ეფექ­ტუ­რია სრულ­ყო­ფი­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის­თ­ვის. ამი­ტომ, ვფიქ­რობ, ყვე­ლა მშო­ბელ­მა უნ­და ის­წავ­ლოს ეს ენა შვი­ლებ­თან სა­ურ­თი­ერ­თოდ. სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცე­სი, ხუ­თი­ვე სენ­სო­რუ­ლი არ­ხის გა­მო­ყე­ნე­ბით უნ­და წა­რი­მარ­თოს. ასე­თი ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ვი­ზუ­ა­ლუ­რი მეხ­სი­ე­რე­ბა, რად­გან ისი­ნი ვი­ზუ­ა­ლუ­რად გა­ცი­ლე­ბით უკეთ აღიქ­ვა­მენ სამ­ყა­როს. პრაქ­ტი­კულ სა­მუ­შა­ო­ებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბა ხელს უწყობს მათ სო­ცი­ა­ლი­ზა­ცი­ას და სწავ­ლის პრო­ცე­სის გა­მარ­ტი­ვე­ბას… მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას გა­ცი­ლე­ბით მე­ტის მიგ­ნე­ბა და აღ­მო­ჩე­ნაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

პრო­ექ­ტი „გარ­დამ­ტე­ხი სხი­ვი“ თქვენ მი­ერ და­არ­სე­ბუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის „ჰეი“ ინი­ცი­ა­ტი­ვით შე­იქ­მ­ნა. გვი­ამ­ბეთ ამ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბი­სა და პრო­ექ­ტის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა­ზე?

ჩემს გო­გო­ნა­სა და ოჯა­ხის წევ­რებს შო­რის, მი­სი ასა­კობ­რი­ვი შე­სა­ბა­მი­სო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, 10-12 წლამ­დე, საკ­მა­რი­სი კო­მუ­ნი­კა­ცია არ­სე­ბობ­და. თუმ­ცა შემ­დ­გომ მი­სი ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი და ასა­კობ­რი­ვი გან­ვი­თა­რე­ბა თან­ხ­ვედ­რა­ში არ იყო. ბო­ლო 2-3 წე­ლი­წად­ში ჩემ­თ­ვის უფ­რო თვალ­ში­სა­ცე­მი გახ­და მას­თან არას­წო­რი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ით გა­მოწ­ვე­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი. გო­გო­ნამ შე­ა­ჩე­რა ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბა, ვერ შე­ი­ძი­ნა მე­გობ­რე­ბი… ეს ყვე­ლა­ფე­რი, რო­გორც მშო­ბელს, ძა­ლი­ან მა­წუ­ხებ­და და ვი­ცო­დი, რომ ასეთ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მარ­ტო ჩე­მი შვი­ლი არ იყო.

ბო­ლო კვლე­ვე­ბის მო­ნა­ცე­მე­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, 700-ზე მე­ტი სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე ბავ­შ­ვია, 203-ე საჯარო სკო­ლა­ში კი 117 მოს­წავ­ლე სწავ­ლობს. და­მა­ტე­ბით, ისი­ნი სა­ჭი­რო­ე­ბენ ცოდ­ნის გაღ­რ­მა­ვე­ბას არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გზით, სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით. ოც­ნე­ბად მქონ­და ქცე­უ­ლი, ამ ტი­პის ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის შე­მექ­მ­ნა სა­ინ­ტე­რე­სო სივ­რ­ცე, სა­დაც ისი­ნი სა­კუ­თა­რი უნარ-ჩვე­ვე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბას შეძ­ლებ­დ­ნენ. ჩე­მი ჩა­ნა­ფიქ­რი­სა და ასე­ვე მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის­თ­ვის ფრთე­ბი რომ შე­მეს­ხა, გა­დავ­წყ­ვი­ტე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­მე­ღო 2021 წლის მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს კონ­კურ­ს­ში, რო­მელ­შიც გა­ვი­მარ­ჯ­ვე. გა­მარ­ჯ­ვე­ბამ ახა­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე და­მა­ყე­ნა, სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის უფ­რო სწო­რად და კარ­გად წარ­მარ­თ­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბა მომ­ცა. ჯილ­დოს ფარ­გ­ლებ­ში გად­მო­ცე­მუ­ლი ჰო­ნო­რა­რით უკ­ვე შე­მეძ­ლო ძა­ლი­ან კარ­გი საქ­მე და­მეწყო. ეს თან­ხა – 10000 ლა­რი, რა თქმა უნ­და, საკ­მა­რი­სი არ იყო, გა­დავ­წყ­ვი­ტე, შე­მექ­მ­ნა ცალ­კე ორ­გა­ნი­ზა­ცია და თა­ნა­და­ფი­ნან­სე­ბის­თ­ვის სხვა­დას­ხ­ვა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის­თ­ვის მი­მე­მარ­თა. ამი­ტომ და­ვა­არ­სე არა­კო­მერ­ცი­უ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია „ჰეი“, რო­მე­ლიც მა­ღალ­კ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის­გან შემ­დ­გა­რი გუნ­დია. ისი­ნი ქმნი­ან პრო­ექ­ტებს, სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე პირ­თა მხარ­და­სა­ჭე­რად. ჩვე­ნი გუნ­დის ამო­ცა­ნაა, სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე პი­რებს, მა­თი უნარ-ჩვე­ვე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბით, ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის­კენ გზა გა­ვუხ­ს­ნათ. ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლე­ბი ვართ, აღ­მო­ვა­ჩი­ნოთ სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე პირ­თა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. ჩვე­ნი მი­ზა­ნია, ხე­ლი შე­ვუწყოთ მათ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ინ­ტეგ­რა­ცი­ა­სა და ასე­ვე პი­როვ­ნულ ზრდა-გან­ვი­თა­რე­ბას. შევ­ძ­ლოთ, არა­ფორ­მა­ლურ აქ­ტი­ვო­ბებ­ში ჩარ­თუ­ლო­ბით და მა­თი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი ინ­ტე­რე­სე­ბის აღ­მო­ჩე­ნით, სა­მო­მავ­ლო პრო­ფო­რი­ენ­ტა­ცი­ის გან­საზღ­ვ­რა.

ქა­ლაქ თბი­ლი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ის კულ­ტუ­რის, გა­ნათ­ლე­ბის, სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დულ საქ­მე­თა სა­ქა­ლა­ქო სამ­სა­ხურ­მა გა­მოგ­ვი­ყო 20 000-ლა­რი­ა­ნი ჰო­ნო­რა­რი. დი­დი მონ­დო­მე­ბი­სა და ძა­ლის­ხ­მე­ვის შე­დე­გად, შე­იქ­მ­ნა ჩვე­ნი პირ­ვე­ლი პრო­ექ­ტი „გარ­დამ­ტე­ხი სხი­ვი“, რო­მე­ლიც მოს­წავ­ლე ახალ­გაზ­რ­დო­ბის ეროვ­ნულ სა­სახ­ლე­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. გვჯე­რა, პრო­ექ­ტ­ში მო­ნა­წი­ლე მო­ზარ­დებ­თან ერ­თად, ახალ, მრა­ვალ­ფე­რო­ვან და შე­მეც­ნე­ბით გა­რე­მოს შევ­ქ­მ­ნით.

რო­დის შედ­გა პირ­ვე­ლი სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რა, პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, რა აქ­ტი­ვო­ბებს გეგ­მავთ, რა ასა­კის და რამ­დე­ნი მო­ზარ­დია ჩარ­თუ­ლი?

პრო­ექ­ტის დაწყე­ბა ჩემ­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან თა­რიღს – 7 აპ­რილს, ხა­რე­ბა დღეს უკავ­შირ­დე­ბა. ეს დღე ჩემ­თ­ვის ოც­ნე­ბად ქცე­უ­ლი მიზ­ნის, იმე­დე­ბის გა­მარ­თ­ლე­ბის, ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის, სა­ინ­ტე­რე­სო გა­მოწ­ვე­ვე­ბი­სა და უჩ­ვე­უ­ლოდ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის და­ბა­დე­ბის დღეა!

პრო­ექ­ტ­ში ოცი სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე მო­ზარ­დი მო­ნა­წი­ლე­ობს. ასა­კობ­რი­ვი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ჯგუ­ფი ორ ნა­წი­ლად გავ­ყა­ვით. მათ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი კვი­რა­ში სამ­ჯერ გა­ი­მარ­თე­ბა. „გარ­დამ­ტე­ხი სხი­ვის“ ფარ­გ­ლებ­ში, შედ­გა ჩვე­ნი პირ­ვე­ლი სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რა ხე­ლოვ­ნე­ბის პე­და­გოგ­თან, მა­რი­ამ ბარ­ბა­ქა­ძეს­თან (ყვე­ლა აქ­ტი­ვო­ბის პრო­ცეს­ში ჩარ­თუ­ლია ჟეს­ტუ­რი ენის თარ­ჯი­მა­ნი, რომ მოს­წავ­ლე­სა და მას­წავ­ლე­ბელს შო­რის სრულ­ფა­სო­ვა­ნი კო­მუ­ნი­კა­ცია შედ­გეს). აქ­ტი­ვო­ბამ, სიმ­ბო­ლუ­რი სა­ხელ­წო­დე­ბით – „ჩა­ი­ნიშ­ნე“, წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ი­ა­რა. მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა დი­დი სი­ა­მოვ­ნე­ბი­თა და ინ­ტე­რე­სით იმუ­შა­ვეს. მათ ერ­თად და­ამ­ზა­დეს სა­ნიშ­ნე­ე­ბი ჩა­ის ერ­თ­ჯე­რა­დი ქა­ღალ­დე­ბის­გან, მო­ხა­ტეს და გა­ა­ფორ­მეს სხვა­დას­ხ­ვა დე­ტა­ლით. ასა­კობ­რი­ვი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ჯგუ­ფებ­მა სხვა­დას­ხ­ვა სა­მუ­შაო შე­ას­რუ­ლეს. ვი­სა­უბ­რეთ ფი­როს­მა­ნის ცნო­ბილ ნა­ხატ­ზე „მე­თევ­ზე“, ამა­ვე სუ­რა­თის დე­ტა­ლით მოვ­ხა­ტეთ და და­ვამ­ზა­დეთ წიგ­ნის სა­ნიშ­ნე­ბი.

პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, არ­ჩე­უ­ლი გვაქვს ოთხი მთა­ვა­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბა, სა­დაც ბავ­შ­ვე­ბი, ჟეს­ტუ­რი ენის თარ­ჯი­მან­თან და სხვა მას­წავ­ლებ­ლებ­თან ერ­თად, შეძ­ლე­ბენ შე­ის­წავ­ლონ სა­ბა­ზი­სო ფო­ტოგ­რა­ფია, ხე­ლოვ­ნე­ბა, თი­ხა­ზე და ხე­ზე მუ­შა­ო­ბა, ხელ­ნა­კე­თი ნივ­თე­ბის დამ­ზა­დე­ბა, ასე­ვე, ძველ სა­ყო­ფაცხოვ­რე­ბო ნივ­თებს შთა­ბე­რონ ახა­ლი სი­ცოცხ­ლე.

და­გეგ­მი­ლია 4-5 შეხ­ვედ­რა/ტრე­ნინ­გი მშობ­ლებ­თან და მას­წავ­ლებ­ლებ­თან, ცნო­ბი­ე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბის კუთხით, სმე­ნის არ­მ­ქო­ნე მოს­წავ­ლე­ე­ბის გა­ნათ­ლე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი­სა და არ­სე­ბუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის შე­სა­ხებ. პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც 4 თვე გაგ­რ­ძელ­დე­ბა, 4 მი­მარ­თუ­ლე­ბას ეხე­ბა — ის­წავ­ლონ ხელ­ნა­კე­თი ნივ­თე­ბის დამ­ზა­დე­ბა, მი­ნი-ბი­უ­ჯე­ტი­რე­ბა, გა­ი­ფარ­თო­ონ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი უნა­რე­ბი, ის­წავ­ლონ, რო­გორ გა­და­უ­ღონ ხელ­ნა­კეთ ნივთს ფო­ტო, და­ა­მუ­შა­ონ, გა­და­ი­ტა­ნონ კომ­პი­უ­ტერ­ში, სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის დახ­მა­რე­ბით შეძ­ლონ პრო­დუქ­ტის რე­ა­ლი­ზე­ბა და თა­ვი­ან­თი ეკო­ნო­მიკ­უ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მათ მი­ერ დამ­ზა­დე­ბუ­ლ ყვე­ლა ნა­მუ­შე­ვა­რს გავი­ტა­ნთ აუქ­ცი­ონ­ზე, სა­ხელ­წო­დე­ბით – „ჩვე­ნი ხე­ლე­ბით“. გა­ყი­დუ­ლი ნა­მუ­შევ­რე­ბი­დან შე­მო­სუ­ლი თან­ხა პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თულ 20-ივე მო­ნა­წი­ლეს თა­ნაბ­რად გა­უ­ნა­წილ­დე­ბა. სწო­რედ ეს არის პრო­ექ­ტის ერთ-ერ­თი მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი, რომ ბავ­შ­ვებ­მა აღ­მო­ა­ჩი­ნონ სა­კუ­თა­რი თა­ვი და შეძ­ლონ უნა­რე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბა.

რამ­დე­ნად შე­უწყობს ხელს პრო­ექ­ტი სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე მო­ზარ­დ­თა ცნო­ბი­ე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბას, მათ რე­სო­ცი­ა­ლი­ზა­ცი­ას, პრო­ფო­რი­ენ­ტა­ცი­ის გან­საზღ­ვ­რა­სა და ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის აღ­მო­ჩე­ნას, რო­გო­რია თქვე­ნი მო­ლო­დი­ნი?

რო­დე­საც პრო­ექ­ტი იწე­რე­ბო­და, რა თქმა უნ­და, იმ შე­დეგ­ზე იყო ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი, რა­საც პრო­ექ­ტი ოთხი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მის­ცემ­და ბავ­შ­ვებს. ჩე­მი მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია, მოხ­დეს მა­თი რე­სო­ცი­ა­ლი­ზა­ცია, გა­ი­ფარ­თო­ონ ჰო­რი­ზონ­ტი, ეს უნ­და იყოს გარ­დამ­ტე­ხი სხი­ვი. ბავ­შ­ვ­მა თა­ვად უნ­და აირ­ჩი­ოს, რო­მელ პრო­ფე­სი­ულ სას­წავ­ლე­ბელ­ში შეძ­ლებს სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბას. რო­ცა პრო­ექ­ტის დაწყე­ბის პირ­ველ დღეს, ერთ-ერთ მოს­წავ­ლეს ვკითხე თუ რა მო­ლო­დი­ნი აქვს პრო­ექ­ტის­გან, პა­სუ­ხი იყო, სწორედ ჩე­მი მო­მა­ვა­ლი გეგ­მე­ბის მთა­ვა­რი მა­მო­ტი­ვი­რე­ბე­ლი, რომ ეს პრო­ექ­ტი აქ არ დამ­თავ­რ­დე­ბა. იმე­დი მაქვს, ოთხი თვის შემ­დეგ, ჩვენ კი­დევ მოგ­ვე­ცე­მა პრო­ექ­ტის გაგ­რ­ძე­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რად­გან მათ ჩვე­ნი მხარ­და­ჭე­რა სჭირ­დე­ბათ, რად­გან უზ­ომოდ დი­დი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი აქვთ. მჯე­რა, პრო­ექ­ტის დახ­მა­რე­ბით, შე­ვი­ტანთ იმ გარ­დამ­ტეხ სხივს, რა­საც სმე­ნის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე მო­ზარ­დ­თა ცნო­ბი­ე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში მა­თი ჯან­სა­ღი ინ­ტეგ­რა­ცია, რე­სო­ცი­ა­ლი­ზა­ცია, პრო­ფო­რი­ენ­ტა­ცი­ის გან­საზღ­ვ­რა და ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა ჰქვია. ჩვე­ნი მი­ზა­ნია, ფრთე­ბი შე­ვას­ხათ მათ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ, უნი­კა­ლურ­სა და გა­მორ­ჩე­ულ შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბას.

მად­ლი­ე­რი ვარ სამ­ყა­როს მი­ერ ნა­ჩუ­ქა­რი თი­თო­ე­უ­ლი წა­მის­თ­ვის. მად­ლი­ე­რი ვარ ოჯა­ხის წევ­რე­ბის, ადა­მი­ა­ნე­ბის, მე­გობ­რე­ბის, ნაც­ნო­ბე­ბი­სა თუ უც­ნო­ბე­ბის, ვი­საც, ნებ­სით თუ უნებ­ლი­ეთ, მო­უ­წია ჩე­მი მხარ­და­ჭე­რა, ვი­საც ყო­ველ­თ­ვის სჯე­რო­და ამ პრო­ექ­ტის და­ბა­დე­ბი­სა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის. მე მად­ლი­ე­რი ვარ იმ გა­მოც­დი­ლე­ბის, პი­როვ­ნუ­ლი თუ პრო­ფე­სი­უ­ლი ზრდის, ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის, თი­თო­ე­უ­ლი იმ ნა­ბი­ჯის­თ­ვის, რა­მაც აქამ­დე მო­მიყ­ვა­ნა…

გაგ­ვა­ცა­ნით პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი

მრა­ვალ­მ­ხ­რივ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბულ პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თულ­ნი არი­ან კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი: ხე­ლოვ­ნე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი მა­რი­ამ ბარ­ბა­ქა­ძე; ხელ­ნა­კე­თი სამ­კა­უ­ლე­ბი­სა და ხე­ლოვ­ნე­ბის ის­ტო­რი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი მა­რი­კა მა­ი­სუ­რა­ძე; ხის ხელ­ნა­კეთ ნივ­თ­თა შეს­წავ­ლი­სა და დამ­ზა­დე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი თა­თია თო­მა­ძე; სა­ბა­ზი­სო ფო­ტოგ­რა­ფი­ის კურ­სის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი – მე­დეა ნარ­ჩე­მაშ­ვი­ლი; ჟეს­ტუ­რი ენის თარ­ჯი­მა­ნი ლე­კუ­ნა ჯა­ფოშ­ვი­ლი; სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი – სო­ფო ბა­ჩი­ლა­ვა. ასე­ვე გვე­ყო­ლე­ბა მოწ­ვე­უ­ლი სტუმ­რე­ბი სხვა­დას­ხ­ვა კო­ლე­ჯე­ბი­დან. პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, მო­ეწყო­ბა კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი და მოს­წავ­ლე­ე­ბი პრაქ­ტი­კუ­ლი კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი უნა­რე­ბის და­უფ­ლე­ბას შეძ­ლე­ბენ.

თი­თო­ე­უ­ლი პე­და­გო­გი იზ­რუ­ნებს, ამ ბავ­შ­ვებ­ში გარ­დამ­ტე­ხი სხი­ვი შე­ი­ტა­ნოს. სამ­წუ­ხა­როდ, ჩვენ მათ სა­ო­ცარ, სა­ინ­ტე­რე­სო და მრა­ვალ­ფე­რო­ვან სამ­ყა­როს ვერ ვხე­დავთ, რად­გან მა­თი არ გვეს­მის. ეს ოთხი თვე იქ­ნე­ბა მათ­თან ერ­თად ჯა­დოს­ნუ­რი, ფე­რა­დი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის სამ­ყა­რო­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა, ჩვენ უნ­და და­ვი­ნა­ხოთ და აღ­მო­ვა­ჩი­ნოთ ისი­ნი. მე ბედ­ნი­ე­რი ვარ, რომ პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა შევ­ძე­ლი, ვდგა­ვარ „გარ­დამ­ტე­ხი სხი­ვის“ წარ­მა­ტე­ბის სა­და­რა­ჯო­ზე.

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები