16 მაისი, ორშაბათი, 2022

გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის რამ­დე­ნი­მე მე­თო­დი­სა და ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტის შე­სა­ხებ

spot_img

სოს­ლან სურ­მა­ნი­ძე

სსიპ დი­მი­ტ­რი ხოზ­რე­ვა­ნი­ძის სა­ხე­ლო­ბის ხუ­ლოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ კვა­ტი­ის სა­ჯა­რო სკო­ლის წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი

 

მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის სა­კითხ­მა, თა­ვის დრო­ზე, გარ­კ­ვე­უ­ლი დაბ­ნე­უ­ლო­ბა და პრო­ტეს­ტიც კი გა­მო­იწ­ვია, თუმ­ცა, რო­გორც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­ირ­კ­ვა, არც თუ ისე დიდ ბა­რი­ერ­თან გვქონ­და საქ­მე. ამ თე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, 2019 წლის 14-17 ნო­ემ­ბერს, თბი­ლის­ში, პროფ­კავ­ში­რე­ბის წყნე­თის ბა­ზა­ზე სე­მი­ნა­რი ჩა­ტარ­და: „გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბა და უკუ­კავ­ში­რის კულ­ტუ­რა“. პრო­ექ­ტი სა­ხელ­წო­დე­ბით „სკო­ლი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კის ად­ვო­კა­ტი­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში“, გან­ხორ­ცი­ელ­და და­ნი­ი­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პე­და­გოგ­თა და მეც­ნი­ერ­თა თა­ვი­სუ­ფალ პროფ­კავ­შირ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით. პრო­ექ­ტის ამ ნა­წი­ლის სე­მი­ნა­რებ­ში მო­ნა­წი­ლე, და­ახ­ლო­ე­ბით, 40 პე­და­გოგს სა­კუ­თა­რი და სხვა სკო­ლე­ბის კო­ლე­გე­ბის­თ­ვის უნ­და გა­ე­ზი­ა­რე­ბი­ნა მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნა და გა­მოც­დი­ლე­ბა. ასე­ვე „და­ნი­ურ-ქარ­თულ“ სე­მი­ნა­რებ­ში მო­ნა­წი­ლე თი­თო­ე­ულ მას­წავ­ლე­ბელს, კო­ლე­გებ­თან ინ­ფორ­მა­ცი­ის გაც­ვ­ლის შემ­დეგ, პე­და­გო­გი­ურ პრაქ­ტი­კა­ში ნა­ცა­დი ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტე­ბი­სა და მე­თო­დე­ბის შე­სა­ხებ უნ­და წარ­გ­ვედ­გი­ნა ანა­ლი­ზი, დას­კ­ვ­ნე­ბი და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი, კერ­ძოდ: რამ გა­ა­მარ­თ­ლა და რამ არა, რისი გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მოგ­ვე­ცა და რი­სი არა, რა იქ­ნე­ბა შემ­დ­გო­მი ნა­ბი­ჯე­ბი, რას ვურ­ჩევთ კო­ლე­გებს.

სე­მი­ნა­რებ­ზე ხაზ­გას­მით აღი­ნიშ­ნა, რომ გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბა სწავ­ლე­ბის ნა­წი­ლია და არა რა­ი­მე სა­ხის და­მა­ტე­ბა. ოთხ­დღი­ან შეხ­ვედ­რა­ზე და­ნი­ურ­მა მხა­რემ წარ­მო­ად­გი­ნა რამ­დე­ნი­მე მე­თო­დი და ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტი, რო­მე­ლიც ხელს უწყობს გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის გა­კე­თე­ბას.

აღი­ა­რე­ბუ­ლი ჭეშ­მა­რი­ტე­ბაა, რომ გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბა სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში იმ სტრა­ტე­გი­ე­ბის ფლო­ბაა, რომ­ლე­ბიც დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა მოს­წავ­ლის ძლი­ე­რი თუ სუს­ტი მხა­რის გა­მოვ­ლე­ნა­ში. აქ­ვე, რამ­დე­ნი­მე ნა­ბი­ჯია გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი მას­წავ­ლებ­ლის მხრი­დან:

♦ რო­დის ვი­ყე­ნებ გან­მა­ვი­თა­რე­ბელ შე­ფა­სე­ბას და ვინ არის დაკ­ვირ­ვე­ბის ობი­ექ­ტი (კონ­კ­რე­ტუ­ლი თე­მის შეს­წავ­ლი­სას);

♦ რას ვა­ფა­სებ (სას­წავ­ლო მიზ­ნე­ბი­სა და შე­დე­გე­ბის ვა­ლი­დუ­რო­ბა);

♦ რო­გორ ვა­ფა­სებ (ვი­ყე­ნებ თუ არა შე­სა­ბა­მის ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტებს);

♦ რა იქ­ნე­ბა მიზ­ნის მიღ­წე­ვის ინ­დი­კა­ტო­რი/კრი­ტე­რი­უ­მი;

♦ ვინ მო­ნა­წი­ლე­ობს კრი­ტე­რი­უ­მე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა­ში (კრი­ტე­რი­უ­მე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბი­სას ვი­ყე­ნებ თუ არა შე­ფა­სე­ბის რუბ­რი­კას).

გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის ისე­თი ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტე­ბი, რო­გო­რი­ცაა: „შე­სას­ვ­ლე­ლი და გა­სას­ვ­ლე­ლი ბი­ლე­თე­ბი“, „3, 2, 1 მე­თო­დი“, „შუქ­ნი­შა­ნი“, „დაკ­ვირ­ვე­ბის დღი­უ­რის წარ­მო­ე­ბა“ და უამ­რა­ვი სხვა სა­შუ­ა­ლე­ბა კარგ დახ­მა­რე­ბას გვი­წევს გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი უკუ­კავ­ში­რის­თ­ვის. არ უნ­და დაგ­ვა­ვიწყ­დეს, რომ ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტე­ბის სწორ გა­მო­ყე­ნე­ბას გა­დამ­წყ­ვე­ტი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს. ის არ უნ­და იქ­ცეს რუ­ტი­ნად და შე­სა­ბა­მი­სად, მო­სა­ბეზ­რებ­ლად. გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ის სწო­რად მი­წო­დე­ბაც.

წარ­მოდ­გე­ნი­ლი სტა­ტი­ით რამ­დე­ნი­მე მე­თო­დი და ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტი გვინ­და გა­გაც­ნოთ. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ქვე­მოთ აღ­წე­რი­ლი მე­თო­დე­ბი­დან ყვე­ლა ნა­ცა­დია (ჩვენ შემ­თხ­ვე­ვა­ში – ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის გაკ­ვე­თი­ლებ­ზე) და კარ­გად მუ­შა­ობს, ხო­ლო ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტე­ბი­დან ვცა­დეთ მხო­ლოდ ისი­ნი, რომ­ლებ­საც შე­ნიშ­ვ­ნე­ბი აქვს დარ­თუ­ლი, თუმ­ცა ყვე­ლას და­სა­ხე­ლე­ბა იმი­ტომ გა­დავ­წყ­ვი­ტეთ, რომ შე­საძ­ლოა ვინ­მე და­ინ­ტე­რეს­დეს და მო­არ­გოს სა­კუ­თარ პრაქ­ტი­კას:

✅ „და­ფიქ­რ­დი-დაწყ­ვილ­დი-გა­უ­ზი­ა­რე“ – მე­თო­დის აღ­წე­რა: მას­წავ­ლე­ბე­ლი სვამს სა­კითხ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ კითხ­ვას და მოს­წავ­ლე­ე­ბი წე­რენ პა­სუ­ხებს. შემ­დეგ მოს­წავ­ლე­ე­ბი წყვილ­ში გან­ლაგ­დე­ბი­ან, რომ იმ­ს­ჯე­ლონ პა­სუ­ხებ­ზე. მას­წავ­ლე­ბე­ლი მოძ­რა­ობს კლას­ში და ის­მენს სხვა­დას­ხ­ვაგ­ვარ მსჯე­ლო­ბას, რაც მას აძ­ლევს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, და­აკ­ვირ­დეს მათ.

✅ „იმოძ­რა­ვეთ და ისა­უბ­რეთ“ (სა­სურ­ვე­ლია, მე­თო­დი ჩა­ტარ­დეს ღია სივ­რ­ცე­ში, ეს ერ­თ­გ­ვა­რი საქ­მი­ა­ნი გან­ტ­ვირ­თ­ვაა. მოს­წავ­ლე­ე­ბი იმ­ს­ჯე­ლე­ბენ კონ­კ­რე­ტუ­ლი სა­კითხის ირ­გ­ვ­ლივ, მსჯე­ლო­ბის საკ­ვან­ძო სა­კითხებს ჩა­ი­ნიშ­ნა­ვენ და წარ­მო­ად­გე­ნენ).

✅ „ზუ­ზუ­ნი მე­ზო­ბელ­თან“ – მე­თო­დი სრულ­დე­ბა კლას­ში. მას­წავ­ლე­ბე­ლი კლასს აწყ­ვი­ლებს კონ­კ­რე­ტუ­ლი ტან­საც­მ­ლის ფე­რის, და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღის ან სხვა მი­თი­თე­ბის მი­ხედ­ვით. დი­ა­ლო­გის ბო­ლოს მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი ერ­თ­მა­ნეთს აძ­ლე­ვენ გან­მა­ვი­თა­რე­ბელ შე­ფა­სე­ბას (შე­ნიშ­ვ­ნა: შე­საძ­ლე­ბე­ლია მეწყ­ვი­ლის შეც­ვ­ლაც).

✅ „ორ­მა­გი წრე­ე­ბი“ – მოს­წავ­ლე­ე­ბი გან­ლაგ­დე­ბი­ან ერ­თ­მა­ნე­თის პი­რის­პირ ისე, რომ ორ­მა­გი წრე შე­იკ­რას. მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი ერ­თ­მა­ნეთს უც­ვ­ლი­ან ინ­ფორ­მა­ცი­ებს. შემ­დეგ, მას­წავ­ლებ­ლის მი­თი­თე­ბით, ში­და წრე იწყებს მოძ­რა­ო­ბას ორი ნა­ბი­ჯით მარ­ცხ­ვ­ნივ. იც­ვ­ლე­ბი­ან მეწყ­ვი­ლე­ე­ბი, გრძელ­დე­ბა მსჯე­ლო­ბა. მე­ო­რე ჯერ­ზე, უკ­ვე გა­რე წრე, მი­თი­თე­ბის მი­ხედ­ვით, გა­და­ად­გილ­დე­ბა ორი ნა­ბი­ჯით მარ­ჯ­ვ­ნივ და კვლავ აგ­რ­ძე­ლებს მსჯე­ლო­ბას. მას­წავ­ლე­ბე­ლი და­დის წრე­ში და კონ­კ­რე­ტუ­ლი დაკ­ვირ­ვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბის შე­სა­ხებ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან მო­ნა­ხაზს/ჩა­ნიშ­ვ­ნებს აკე­თებს.

სე­მი­ნა­რებ­ზე­ვე გა­ვე­ცა­ნით გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის შვიდ ინ­ს­ტ­რუ­მენტს, რომ­ლე­ბიც სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში მოს­წავ­ლე­ე­ბის ძლი­ე­რი მხა­რე­ე­ბი­სა თუ ხარ­ვე­ზე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა­ში გზამ­კ­ვ­ლე­ვის როლს ას­რუ­ლებს, შემ­დ­გო­მი ნა­ბი­ჯე­ბის და­გეგ­მ­ვის მიზ­ნით:

 

 

გაკ­ვე­თი­ლე­ბის უკუ­კავ­ში­რი

მო­ნიშ­ნეთ, რა­საც ყვე­ლა­ზე მე­ტად ეთან­ხ­მე­ბით და მი­უ­თი­თეთ, სა­დაც ეს შე­საძ­ლე­ბე­ლია.

 1. რამ­დე­ნად გა­სა­გე­ბია თქვენ­თ­ვის სწავ­ლის მიზ­ნე­ბი?

გა­სა­გე­ბია                                                           არ არის გა­სა­გე­ბი

 1. ტემ­პი თქვენ­თ­ვის მი­სა­ღე­ბია?

მი­სა­ღე­ბია                             სწრა­ფია                             ნე­ლია

 1. რამ­დე­ნად მრა­ვალ­ფე­როვ­ნად მი­გაჩ­ნი­ათ საკ­ლა­სო აქ­ტი­ვო­ბე­ბი?

კარ­გი                             მე­ტის­მე­ტი                             არა­საკ­მა­რი­სი

 1. ჩე­მი საყ­ვა­რე­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბია:

ა)

ბ)

გ)

დ)

 1. რამ­დე­ნად გა­სა­გე­ბია ინ­ს­ტ­რუქ­ცია იმის შე­სა­ხებ თუ რო­გორ იმუ­შა­ოთ გარ­კ­ვე­ულ და­ვა­ლე­ბას­თან რო­გორც წე­რით, ისე ზე­პირ შემ­თხ­ვე­ვებ­ში?

კარ­გი                             არა­საკ­მა­რი­სი                             მე­ტის­მე­ტი

 1. კლას­ში საკ­მა­რი­სი სი­ჩუ­მეა სა­მუ­შა­ოდ?

საკ­მა­რი­სი                             არა­საკ­მა­რი­სი                             მე­ტის­მე­ტი

 1. შემ­დე­გი სა­ხის ხე­ლის შეშ­ლის უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფა ჩემ­თ­ვის ყვე­ლა­ზე რთუ­ლია:

ა)

ბ)

გ)

დ)

 1. რო­გორ შე­ა­ფა­სებთ თქვენს ჩარ­თუ­ლო­ბას ამ სა­გან­ში გაკ­ვე­თი­ლის მსვლე­ლო­ბი­სას?

კარ­გი                             არა­საკ­მა­რი­სი                             მე­ტის­მე­ტი

 1. რო­გორ შე­ა­ფა­სებთ თქვენს ზო­გად სწავ­ლას ამ სა­გან­ში გაკ­ვე­თი­ლე­ბის მსვლე­ლო­ბი­სას?

კარ­გი                             ძა­ლი­ან                             ცო­ტა

 1. შე­მო­თა­ვა­ზე­ბე­ბი სწავ­ლე­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით

ა)

ბ)

გ)

 1. სხვა? და­წე­რეთ ქვე­მოთ…

შე­ნიშ­ვ­ნა: წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ვი­ყე­ნოთ სე­მეს­ტ­რ­ში ორ­ჯერ, გაკ­ვე­თი­ლის ზო­გა­დი ხა­სი­ა­თის შეს­წავ­ლის, სა­გაკ­ვე­თი­ლო მე­თო­დე­ბი­სა და აქ­ტი­ვო­ბე­ბის, მოს­წავ­ლე­ე­ბის მი­ერ საყ­ვა­რე­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის გა­მოკ­ვე­თი­სა და შე­ფა­სე­ბის მიზ­ნით. ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტი გარ­კ­ვე­ულ შუ­ა­მავ­ლო­ბა­საც გა­უ­წევს სას­წავ­ლო გა­რე­მოს დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბის პრო­ცესს.

გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნა ხომ მი­ღე­ბუ­ლი შე­დე­გე­ბის ანა­ლი­ზი და სას­წავ­ლო გა­რე­მოს გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბაა.

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები