16 მაისი, ორშაბათი, 2022

აქ­ტი­ვო­ბე­ბი ჩარ­თუ­ლო­ბის ხა­რის­ხის ასა­მაღ­ლებ­ლად

spot_img

„ახალ გა­ნათ­ლე­ბა­ში“ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი მე­თო­დუ­რი სტა­ტი­ე­ბი დახ­მა­რე­ბა და გზის გაკ­ვალ­ვაა მათ­თ­ვის, ვინც მას­წავ­ლებ­ლო­ბის­თ­ვის ემ­ზა­დე­ბა. მეც მათ რიცხ­ვ­ში ვარ. ვეც­ნო­ბი პე­და­გოგ­თა წარ­მა­ტე­ბულ გა­მოც­დი­ლე­ბას, ასე­ვე, სა­ინ­ფორ­მა­ციო წე­რი­ლებ­საც, რომ­ლე­ბიც ისეა შედ­გე­ნი­ლი, რომ ერ­თ­გ­ვა­რი მე­თო­დუ­რი ორი­ენ­ტი­რია სი­ახ­ლე­ე­ბის გაც­ნო­ბი­სა და და­ნერ­გ­ვის მსურ­ველ­თათ­ვის. მრა­ვალ­თა­გან სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში მოს­წავ­ლე­თა ჩარ­თუ­ლო­ბის პრობ­ლე­მამ და­მა­ინ­ტე­რე­სა და გავ­ბე­დე, სტა­ტია მო­მემ­ზა­დე­ბი­ნა.

ამ­გ­ვარ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას წინ უძღო­და მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა პრო­ექ­ტ­ში „უნი­ვერ­სი­ტე­ტი — სკო­ლას“, რო­მელ­საც გა­ნათ­ლე­ბის ფა­კულ­ტე­ტი ახორ­ცი­ე­ლებ­და. კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე, ჯერ კი­დევ მოს­წავ­ლემ, ორი მოხ­სე­ნე­ბა წარ­ვად­გი­ნე ინ­გ­ლი­სურ ენა­სა და ბი­ო­ლო­გია-ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლე­ბა­ში. სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, ჩა­ვერ­თე ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი­სა და შე­ფა­სე­ბის კვლე­ვა­ში, სა­ი­და­ნაც მი­ვი­ღე რე­კო­მენ­და­ცია: თქვენ წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლო­ბა­ზე. ამ რე­კო­მენ­და­ცი­ამ გა­და­მა­ფიქ­რე­ბი­ნა სხვა არ­ჩე­ვა­ნი და, სკო­ლა­ში მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნით, დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ზე ჩა­ვა­ბა­რე. ჩვილ­ბავ­შ­ვი­ა­ნო­ბის გა­მო (ორი შვი­ლი მყავს) აკა­დე­მი­უ­რი შვე­ბუ­ლე­ბა დამჭირ­და. შვე­ბუ­ლე­ბი­დან დაბ­რუ­ნე­ბის შემ­დეგ გა­მი­მარ­თ­ლა და მოვ­ხ­ვ­დი მას­წავ­ლებ­ლის მომ­ზა­დე­ბის სა­ბა­კა­ლავ­რო-სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა­ზე. გაც­დე­ნი­ლი დრო უქ­მად არ და­მი­კარ­გავს, ვკითხუ­ლობ­დი. პრო­ფე­სო­რე­ბი — მა­დო­ნა მი­ქე­ლა­ძე, ნა­ნა მა­კა­რა­ძე, ლე­ლა თავ­დ­გი­რი­ძე, ნი­ნო ცი­ნა­რი­ძე, ნა­ტო შე­რო­ზია, და­რე­ჯან გე­ლა­ძე, ნა­ნა მა­მუ­ლა­ძე, მა­რი­ე­ტა გურ­გე­ნი­ძე, თა­თია ნა­კა­ში­ძე, ქე­თე­ვან შო­თა­ძე, ქე­თე­ვან ბე­რი­ძე, ნა­ნა გვა­რიშ­ვი­ლი და სხვე­ბი — თე­ო­რი­ულ ცოდ­ნა­სა და უნა­რებ­თან ერ­თად, სა­კუ­თარ პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ზრუნ­ვის გზებ­სა და სა­შუ­ა­ლე­ბებს გვას­წავ­ლი­ან. გან­სა­კუთ­რე­ბით აღ­ვ­ნიშ­ნავ დე­კა­ნის, პრო­ფე­სორ ლე­ლა თურ­მა­ნი­ძის თა­ნად­გო­მას. დე­კა­ნა­ტი, ონ­ლა­ინ სწავ­ლე­ბის დროსაც კი, ყვე­ლა პი­რო­ბას გვიქ­მ­ნის შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ძი­ე­ბის­თ­ვის.

პირ­ვე­ლი პე­და­გო­გი­უ­რი პრაქ­ტი­კა წამ­ყ­ვან მას­წავ­ლე­ბელ­თან, ნო­ნა ბოლ­ქ­ვა­ძეს­თან, გა­ვი­ა­რე, მეხ­მა­რე­ბო­და მე-20 სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი ანა და­ვი­თა­ძე.

ასე, ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ, მო­ვე­დი ამ პრობ­ლე­მას­თან, რო­მელ­საც ჩარ­თუ­ლო­ბის ხა­რის­ხის ამაღ­ლე­ბა ჰქვია. ერ­თ­მა­ნეთს და­ვუ­კავ­ში­რე კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი, რჩე­ვე­ბი, რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი, თე­ო­რი­უ­ლი ცოდ­ნა, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა და აქ­ტი­ვო­ბე­ბის რამ­დე­ნი­მე ნი­მუ­ში შე­ვი­მუ­შა­ვე, რო­მე­ლიც შევ­თა­ვა­ზე სოფ­ლის სკო­ლის მას­წავ­ლე­ბელს, სა­დაც კლას­ში 15 მოს­წავ­ლე იყო და ქა­ლა­ქის სკო­ლის მას­წავ­ლე­ბელს, სა­დაც კლას­ში 25 მოს­წავ­ლე­ზე მე­ტი იყო. ორი­ვე შემ­თხ­ვე­ვა­ში, მხარ­და­ჭე­რა მი­ვი­ღე და გან­ვიზ­რა­ხე, თქვენც გა­გი­ზი­ა­როთ.

 

აქ­ტი­ვო­ბა: კითხ­ვე­ბის დას­მა ტექ­ს­ტის წა­კითხ­ვის შემ­დეგ

IV კლა­სი

ა) ინ­ს­ტ­რუქ­ცია:

⇒ მო­ი­ფიქ­რე კითხ­ვა ტექ­ს­ტის ში­ნა­არ­ს­თან და­კავ­ში­რე­ბით და ჩა­წე­რე

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

⇒ მო­ი­ფიქ­რე კითხ­ვა მოქ­მედ პირ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში და ჩა­წე­რე

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

⇒ მო­ი­ფიქ­რე კითხ­ვა ტექ­ს­ტ­ში მო­ცე­მუ­ლი რო­მე­ლი­მე ფრა­ზის და­სა­ზუს­ტებ­ლად (რო­გორ გეს­მით, რას ხე­დავთ და ა.შ.)

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

⇒ მო­ი­ფიქ­რე კითხ­ვა მხატ­ვ­რუ­ლი ხერ­ხე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის შე­სა­ხებ

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

ბ) ინ­ს­ტ­რუქ­ცია:

შე­კითხ­ვე­ბი გა­და­ა­წო­დე რო­მე­ლი­მე თა­ნაკ­ლა­სელს შე­ნი არ­ჩე­ვა­ნით, გა­ნუ­საზღ­ვ­რე დრო, პა­სუ­ხის მი­ღე­ბის შემ­დეგ ჩა­წე­რე უკუ­კავ­ში­რი და მო­პა­სუ­ხეს­თან შე­თან­ხ­მე­ბით წარ­მო­ად­გი­ნე.

V კლა­სი

ა) ინ­ს­ტ­რუქ­ცია:

⇒ მო­ი­ფიქ­რე კითხ­ვა ტექ­ს­ტის ძი­რი­თა­დი იდე­ის გა­მოვ­ლე­ნი­სათ­ვის და ჩა­წერე

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

⇒ მო­ი­ფიქ­რე კითხ­ვა, რო­მე­ლიც გა­მო­ავ­ლენს იდე­ის გამ­ზი­ა­რე­ბელ ან მა­პი­რის­პი­რე­ბელ შე­ხე­დუ­ლე­ბას

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

⇒ მო­ი­ფიქ­რე კითხ­ვა, რო­მე­ლიც გა­მო­ხა­ტავს ვა­რა­უდს ძი­რი­თა­დი იდე­ის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­დე­გებ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

⇒ მო­ი­ფიქ­რე კითხ­ვა, რო­მე­ლიც ეხე­ბა იდე­ის გა­მო­ხატ­ვის­თ­ვის ავ­ტო­რის მი­ერ გა­მო­ყე­ნე­ბულ მხატ­ვ­რულ ხერხს

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

ბ) ინ­ს­ტ­რუქ­ცია:

შე­კითხ­ვე­ბი გა­და­ა­წო­დე თა­ნაკ­ლა­სელს შე­ნი არ­ჩე­ვა­ნით, გა­ნუ­საზღ­ვ­რე დრო, შემ­დეგ ჩა­წე­რე უკუ­კავ­ში­რი და მო­პა­სუ­ხეს­თან შე­თან­ხ­მე­ბით წარ­მო­ად­გი­ნე. მოს­წავ­ლის მი­ერ პა­სუ­ხე­ბის წარ­მოდ­გე­ნის შემ­დეგ, გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბი­სათ­ვის, მას­წავ­ლე­ბე­ლი აანა­ლი­ზებს კითხ­ვა-პა­სუხს. ანა­ლი­ზი შე­იძ­ლე­ბა მო­ი­ცავ­დეს:

ა) დას­მუ­ლი იყო ერ­თი კითხ­ვა და იყო მკა­ფიო, რა­მაც პა­სუ­ხის პოვ­ნა გა­ა­ად­ვი­ლა;

ბ) პა­სუ­ხის­თ­ვის გან­საზღ­ვ­რუ­ლი დრო იყო საკ­მა­რი­სი, მო­პა­სუ­ხე გა­გე­ბით შეხ­ვ­და შემ­კითხ­ვე­ლის კო­მენ­ტარს;

გ) შემ­კითხ­ველ­მა და მო­პა­სუ­ხემ გა­მო­ავ­ლი­ნეს ტექ­ს­ტ­ზე მუ­შა­ო­ბის, ურ­თი­ერ­თ­ს­წავ­ლე­ბის, თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის, უკუ­კავ­ში­რის უნა­რე­ბი. სა­სურ­ვე­ლი იქ­ნე­ბა ………………………………….. (აქ ჩა­ი­წე­რე­ბა რჩე­ვე­ბი სუს­ტი მხა­რის და­საძ­ლე­ვად, სა­ჭი­რო­ე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად).

ემო­ცი­ე­ბით გად­მო­ცე­მუ­ლი სათ­ქ­მე­ლი

IV კლა­სი

ინ­ს­ტ­რუქ­ცია: და­აკ­ვირ­დი შე­ნი თა­ნაკ­ლა­სე­ლის მი­ერ წა­კითხუ­ლი ლექ­სის ემო­ცი­ურ გავ­ლე­ნას მსმე­ნელ­ზე და შე­ა­ფა­სე შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბით (შე­გიძ­ლია შეც­ვა­ლო ან და­ა­მა­ტო):

⇒ წა­კითხ­ვი­სას სიტყ­ვე­ბი მკა­ფი­ოდ ის­მო­და/არ ის­მო­და;

⇒ ემო­ცი­ის გა­მო­ხატ­ვი­სას გა­მო­ი­ყე­ნა/ვერ გა­მო­ი­ყე­ნა ინ­ტო­ნა­ცია, ხმის ტემ­ბ­რი, ჟეს­ტი­კუ­ლა­ცია;

⇒ ახ­სე­ნი წამ­კითხ­ვე­ლის მი­ერ ემო­ცი­ე­ბის გა­მო­ხატ­ვამ/ვერ გა­მო­ხატ­ვამ რი­თი შე­უწყო/ვერ შე­უწყო ხე­ლი ლექ­სის ძი­რი­თა­დი სათ­ქ­მე­ლის გა­გე­ბას.

⇒ კითხ­ვის პრო­ცეს­ში შეძ­ლო/ვერ შეძ­ლო ავ­ტო­რის სათ­ქ­მე­ლი გად­მო­ე­ცა ემო­ცი­უ­რად, რა­მაც გა­მო­იწ­ვია/ვერ გა­მო­იწ­ვია მსმე­ნე­ლის და­ფიქ­რე­ბა ან აღ­ფ­რ­თო­ვა­ნე­ბა ან აპ­ლო­დის­მენ­ტი და ა.შ.

⇒ მას­წავ­ლებ­ლის დახ­მა­რე­ბით, შე­ა­ფა­სე და­დე­ბი­თი მხა­რე და შემ­დეგ მი­ე­ცი რჩე­ვა მე­გო­ბარს: რა უყოს ემო­ცი­ებს, ემო­ცი­ე­ბის რო­გო­რი გა­მო­ხატ­ვაა უმ­ჯო­ბე­სი და რა შემ­თხ­ვე­ვა­ში — ინ­ტო­ნა­ცი­ით, ჟეს­ტი­კუ­ლა­ცი­ით, ხმის ტემ­ბ­რით და ა.შ.

სიყ­ვა­რუ­ლით გა­ვას­წო­როთ ერ­თ­მა­ნე­თის შეც­დო­მე­ბი

V კლა­სი

ინ­ს­ტ­რუქ­ცია:

ა) შე­ა­ფა­სეთ: რამ­დე­ნად შეძ­ლო თა­ნაკ­ლა­სელ­მა, მის მი­ერ წარ­მოდ­გე­ნილ პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ში, სა­კუ­თა­რი ცოდ­ნის, უნა­რე­ბის წარ­მო­ჩე­ნა.

გა­მო­ი­ყე­ნეთ მო­ცე­მუ­ლი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი, შე­გიძ­ლი­ათ შეც­ვა­ლოთ ან და­ა­მა­ტოთ:

⇒ პრე­ზენ­ტა­ცი­ის­თ­ვის შექ­მ­ნა/ვერ შექ­მ­ნა შე­სა­ფე­რი­სი გა­რე­მო;

⇒ რე­სურ­სე­ბი ხელს უწყობ­და წარ­მოდ­გე­ნი­ლის უკეთ გა­გე­ბას, ან პი­რი­ქით;

⇒ სა­უბ­რობ­და და­მა­ჯე­რებ­ლად, სა­კითხის ცოდ­ნით, ან პი­რი­ქით;

⇒ შეძ­ლო/ვერ შეძ­ლო მსმე­ნელ­თა და­ინ­ტე­რე­სე­ბა, აქ­ტი­უ­რად ჩარ­თ­ვა;

⇒ შეძ­ლო/ვერ შეძ­ლო სა­კუ­თა­რი ცოდ­ნის წარ­მო­ჩე­ნა;

⇒ შე­კითხ­ვა­ზე პა­სუ­ხობ­და თა­ვა­ზი­ა­ნად, იმ შემ­თხ­ვე­ვა­შიც კი, რო­ცა შე­კითხ­ვა არ მოს­წონ­და ან პი­რი­ქით;

⇒ პრე­ზენ­ტა­ცი­ის პრო­ცეს­ში თა­ვი ეჭი­რა/ვერ ეჭი­რა სე­რი­ო­ზუ­ლად, ქმნი­და/ვერ ქმნი­და პო­ზი­ტი­ურ გან­წყო­ბას;

⇒ აქვს ან არ აქვს უნა­რი, წარ­მო­ად­გი­ნოს სა­კუ­თა­რი ნაშ­რო­მი სხვე­ბის წი­ნა­შე.

ბ) რჩე­ვე­ბი მე­გო­ბარს: რა იყო მი­სი ძლი­ე­რი მხა­რე/სუს­ტი მხა­რე? რა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოს, რა გა­აძ­ლი­ე­როს?

რჩე­ვი­სას გა­მო­ი­ყე­ნე წა­მა­ხა­ლი­სე­ბე­ლი სიტყ­ვე­ბი. რჩე­ვე­ბი შე­გიძ­ლია ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბო   და­მო­უ­კი­დებ­ლად ან   მას­წავ­ლებ­ლის დახ­მა­რე­ბით.

გ) რა გა­ი­ზი­ა­რა მე­გო­ბარ­მა: ჩა­წე­რე, რო­გორ მი­ი­ღო მე­გო­ბარ­მა შე­ნი შე­ფა­სე­ბა და რჩე­ვე­ბი.

ვის­თან ვი­მუ­შაო წყვილ­ში

III-IV კლა­სი

ინ­ს­ტ­რუქ­ცია:

⇒ და­ფა­ზე წე­რია და­ვა­ლე­ბის სა­მი ვა­რი­ან­ტი. ერთ წყვილს, ერთ-ერ­თის შეს­რუ­ლე­ბა შე­უძ­ლია, შე­ფა­სე­ბას ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა წყვი­ლის შექ­მ­ნა, წყვი­ლებ­ში მუ­შა­ო­ბის პრო­ცე­სი.

⇒ მეწყ­ვი­ლეს არ­ჩე­ვა­ნი თა­ვი­სუ­ფა­ლია, და­ვა­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის ფორ­მა და მე­თო­დი წე­რია და­ფა­ზე. დრო — 10 წუ­თი.

მას­წავ­ლე­ბე­ლი აკე­თებს გან­მა­ვი­თა­რე­ბელ შე­ფა­სე­ბას კო­მენ­ტა­რით, რო­მე­ლიც მო­ი­ცავს შემ­დეგ მა­ხა­სი­ა­თებ­ლებს: რა უფ­რო შე­დე­გი­ა­ნი აღ­მოჩ­ნ­და — რო­ცა მეწყ­ვი­ლე აირ­ჩე­ვა და­ვა­ლე­ბის პი­რო­ბე­ბის გაც­ნო­ბამ­დე თუ შემ­დეგ; წყვილ­ში და­ვა­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა გა­და­ი­ნა­წი­ლეს თუ ერ­თად გა­ა­კე­თეს? თა­ნამ­შ­რომ­ლობ­დ­ნენ თუ წარ­მო­იშ­ვა კონ­ფ­ლიქ­ტი, ერ­თ­მა წარ­მო­ად­გი­ნა თუ ორი­ვემ? წყვი­ლებ­ში რა იყო ძლი­ე­რი მხა­რე/სუს­ტი მხა­რე და რა ვის­წავ­ლეთ ერ­თ­მა­ნე­თის­გან სუს­ტი მხა­რის და­საძ­ლე­ვად?

მსჯე­ლო­ბა: გან­მე­ო­რე­ბით რომ შე­ას­რუ­ლოთ და­ვა­ლე­ბა, რას შეც­ვ­ლი­დით?

III-IV კლა­სი

რო­გორ და­ვეხ­მა­როთ:

ა) ვი­საც არ უნ­და და­ვა­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ში ჩარ­თ­ვა;

ბ) ვი­საც არ შე­უძ­ლია და­ვა­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა.

ინ­ს­ტ­რუქ­ცია: და­ფა­ზე და­წე­რი­ლი და­ვა­ლე­ბა არის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი, მი­სი შეს­რუ­ლე­ბა მო­ეთხო­ვე­ბა ყვე­ლას, მაგ­რამ გან­საზღ­ვ­რუ­ლი დრო­ის შემ­დეგ შე­იძ­ლე­ბა აღ­მოჩ­ნ­დეს, რომ: „მოს­წავ­ლემ არ შე­ას­რუ­ლა და­ვა­ლე­ბა ან მოს­წავ­ლემ ვერ შე­ას­რუ­ლა და­ვა­ლე­ბა“. ორი­ვე მხა­რის მი­მართ გა­მოვ­ხა­ტოთ ემ­პა­თია (თა­ნაგ­რ­ძ­ნო­ბა) და და­ვეხ­მა­როთ უკე­თე­სი შე­დე­გე­ბის მიღ­წე­ვა­ში.

ვიმ­ს­ჯე­ლოთ: ჯერ მო­ვუს­მი­ნოთ, ვინც არ შე­ას­რუ­ლა და­ვა­ლე­ბა — რა იყო მი­ზე­ზი (არ მო­ე­წო­ნა და­ვა­ლე­ბა, გან­წყო­ბა არ ჰქონ­და, უბ­რა­ლოდ დას­ვე­ნე­ბა ამ­ჯო­ბი­ნა). გთხოვთ, მივ­ცეთ რჩე­ვე­ბი, და­ვიწყოთ და­დე­ბი­თით: გვჯე­რა, რომ იცის სა­კითხი; გა­მო­ი­ჩი­ნოს სიმ­ტ­კი­ცე, დაძ­ლი­ოს „არ მინ­და“ და თა­ვი კარ­გად წარ­მო­ა­ჩი­ნოს; იქ­ნებ ურ­ჩევ­ნია, და­ვა­ლე­ბა მერ­ხ­თან კი არა, ფან­ჯ­რის რა­ფა­ზე ან და­ფა­ზე შე­ას­რუ­ლოს, სცა­დოს, ოღონდ სხვებს ხე­ლი არ შე­უ­შა­ლოს.

♦რჩე­ვე­ბი მათ­თ­ვის, ვინც ვერ ას­რუ­ლებს და­ვა­ლე­ბას: მო­ვის­მი­ნოთ რა­ში სჭირ­დე­ბა დახ­მა­რე­ბა — და­ვა­ლე­ბის ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ის გა­გე­ბა­ში, ვერ გა­არ­ჩია და­ვა­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის პი­რო­ბა; არ იცის რა მე­თო­დით შე­ას­რუ­ლოს; აქვს ში­ში, რომ დრო არ ეყო­ფა, ჩქა­რობს და სწო­რად ვერ ას­რუ­ლებს; არ წა­უ­კითხავს ის ტექ­ს­ტი, რა­საც და­ვა­ლე­ბა ეყ­რ­დ­ნო­ბა; მიჩ­ვე­უ­ლია სხვის დახ­მა­რე­ბას და და­მო­უ­კი­დებ­ლად მუ­შა­ო­ბის ში­ში აქვს; არ აქვს სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის იმე­დი.

გთხოვთ, მივ­ცეთ რჩე­ვე­ბი. რჩე­ვე­ბის მი­წო­დე­ბი­სას, გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რომ ჩვე­ნი მი­ზა­ნია მის­და­მი თა­ნაგ­რ­ძ­ნო­ბა და სურ­ვი­ლი, მი­აღ­წი­ოს უკე­თეს შე­დეგს.

თი­თო­ე­უ­ლი აქ­ტი­ვო­ბის შეს­რუ­ლე­ბა გარ­კ­ვე­ულ დროს მო­ითხოვს, მაგ­რამ რამ­დენ­ჯერ­მე შეს­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, შე­დე­გი მიღ­წე­უ­ლია. მუ­შა­ო­ბის პრო­ცე­სი ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია არა ქუ­ლებ­ზე, არა­მედ წარ­მა­ტე­ბა­ზე. მთა­ვა­რია სა­კუ­თა­რი ცოდ­ნი­თა და უნა­რე­ბით მო­პო­ვე­ბუ­ლი შე­დე­გე­ბით სი­ხა­რუ­ლის გან­ც­და.

მა­რი­ამ მა­ხა­რაშ­ვი­ლი

ბა­თუ­მის შო­თა რუს­თა­ვე­ლის   სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მას­წავ­ლებ­ლის სა­ბა­კა­ლავ­რო-სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მის IV კურ­სის სტუ­დენ­ტი

 

გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა:

  1. მე­სა­მე თა­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა 2018-2024;

2. გა­ზე­თი „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა“, 2020-2021;

3. პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბი, მ. ბო­ჭო­რიშ­ვი­ლი, 2019;

4. შალ­ვა ამო­ნაშ­ვი­ლი, სა­უბ­რე­ბი, ინ­ტერ­ნეტ­რე­სურ­სი, 2020-2021;

5. ნ. ლა­ბარ­ტყა­ვა, „გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი“, კრე­ბუ­ლი „მას­წავ­ლებ­ლის წიგ­ნი“, II, 2015.

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები