16 მაისი, ორშაბათი, 2022

ამე­რი­კა სავ­სეა შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით და შე­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ხალ­ხი­სად­მი დიდ როლს თა­მა­შობს ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­ჩე­ნის­თ­ვის

spot_img

 

რუბრიკის „ქართველი სტუდენტები უცხოეთში“ სტუმარია სა­ბა ხე­ლა­ძე, Francis Marion university-ს ბიზ­ნე­სის მე­ნეჯ­მენ­ტის და მარ­კე­ტინ­გის ფა­კულ­ტე­ტის IV კურ­სის სტუ­დენ­ტი

მად­ლო­ბე­ლი ვარ, რომ მაქვს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, თქვენს მკითხ­ველს გა­ვაც­ნო ჩე­მი თა­ვი. შე­ვეც­დე­ბი, არა­ფორ­მა­ლურ ფორ­მატ­ში გი­ამ­ბოთ ჩემ­ზე, თუ რო­გორ შევ­ძე­ლი ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში ჩა­მოს­ვ­ლა და გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა.

სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ნათ­ლე­ბა მი­ვი­ღე წყალ­ტუ­ბოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მა­მია ფან­ცუ­ლა­ი­ას სა­ხე­ლო­ბის მე-2 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში. თი­თო­ე­ულ მას­წავ­ლე­ბელს დი­დი წვლი­ლი მი­უძღ­ვის ყვე­ლა იმ წარ­მა­ტე­ბა­ში, რო­მელ­საც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მი­ვაღ­წიე. სკო­ლა და­მეხ­მა­რა, გა­მეც­ნო ძა­ლი­ან ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი, ყვე­ლა სფე­რო­დან, რა­მაც გა­ნა­პი­რო­ბა ჩე­მი ინ­ტე­რე­სი, სხვა­დას­ხ­ვა პრო­ექ­ტებ­ში მი­მე­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. 15 წლის ასა­კი­დან და­ვიწყე არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან ერ­თად მუ­შა­ო­ბა (AIESEC, ევ­რო­პულ-ქარ­თუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, ამე­რი­კუ­ლი კუთხე და სხვ.).

ლი­დერ­თა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მა და ჩე­მი ამე­რი­კუ­ლი ოჯა­ხი

FLEX-ის პროგ­რა­მა­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბამ გა­ნა­პი­რო­ბა მო­მა­ვა­ლი წარ­მა­ტე­ბე­ბი, რა­მაც ჩე­მი ცხოვ­რე­ბა მკვეთ­რად შეც­ვა­ლა. ამე­რი­კა­ში წა­მოს­ვ­ლა ძა­ლი­ან დი­დი წინ გა­დად­გ­მუ­ლი ნა­ბი­ჯი იყო ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში. ყო­ველ­თ­ვის მქონ­და ინ­ტე­რე­სი, მეს­წავ­ლა სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნის კულ­ტუ­რა და წე­სე­ბი, რა­თა გა­მე­უმ­ჯო­ბე­სე­ბი­ნა რო­გორც პი­რა­დი ცნო­ბი­ე­რე­ბა, ასე­ვე მათ­თ­ვის გა­მეც­ნო ჩე­მი ქვე­ყა­ნა. ამე­რი­კა მულ­ტი­კულ­ტუ­რუ­ლი ქვე­ყა­ნაა, სა­დაც შევ­ხ­ვ­დი და გა­ვი­ცა­ნი ძა­ლი­ან ბევრ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ანი, მსოფ­ლი­ოს თით­ქ­მის ყვე­ლა ქვეყ­ნი­დან. ამ ყვე­ლა­ფერ­მა მომ­ცა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, ცხოვ­რე­ბის­თ­ვის გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი პერ­ს­პექ­ტი­ვით შე­მე­ხე­და.

თუ გინ­და გახ­დე ფლექ­სის სტუ­დენ­ტი, ერ­თა­დერ­თი რჩე­ვა, რაც შე­მიძ­ლია მივ­ცე მოს­წავ­ლე­ებს, ის არის, რომ, პირ­ველ რიგ­ში, მათ უნ­და გა­მო­ხა­ტონ სხვა­დას­ხ­ვა კულ­ტუ­რი­სად­მი ინ­ტე­რე­სი. ფლექ­სის ფი­ნა­ლის­ტო­ბის­თ­ვის არ არ­სე­ბობს ერ­თი კონ­კ­რე­ტუ­ლი ფორ­მუ­ლა, ჩვენ ყვე­ლა გან­ვ­ს­ხ­ვავ­დე­ბით პი­როვ­ნუ­ლად და სწო­რედ ეს ხდის ფლექსს, და ჩვენს ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბას, სა­ინ­ტე­რე­სოს.

ბედ­ნი­ე­რი ვარ, რომ გა­მი­მარ­თ­ლა და სა­უ­კე­თე­სო ამე­რი­კუ­ლი ოჯა­ხი შემ­ხ­ვ­და. მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მეხ­მა­რე­ბოდ­ნენ, რა­თა შევ­ჩ­ვე­ო­დი ამე­რი­კულ კულ­ტუ­რას, ძა­ლი­ან გა­მი­ად­ვი­ლეს ადაპ­ტი­რე­ბა ახალ გა­რე­მოს­თან, ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბას­თან. ამე­რი­კა­ში ჩე­მი მე­ო­რედ ჩა­მოს­ვ­ლის შემ­დეგ, ამ ოჯახ­ში ვიცხოვ­რე ორი წე­ლი და შემ­დეგ გა­დავ­წყ­ვი­ტე, და­მო­უ­კი­დებ­ლად მეცხოვ­რა, ზუს­ტად ისე, რო­გორც თით­ქ­მის ყვე­ლა სხვა ამე­რი­კე­ლი სტუ­დენ­ტი, რა­თა და­მეგ­რო­ვე­ბი­ნა უფ­რო მე­ტი გა­მოც­დი­ლე­ბა. დღეს­დღე­ო­ბით, ძა­ლი­ან კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა მაქვს ბურ­კე­ტე­ბის ოჯახ­თან — ის ჩე­მი მე­ო­რე ამე­რი­კუ­ლი ოჯა­ხია.

ამე­რი­კუ­ლი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­ნათ­ლე­ბა

ამ­ჟა­მად ვსწავ­ლობ ფრენ­სის მე­რი­ო­ნის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბიზ­ნე­სის მე­ნეჯ­მენ­ტი­სა და მარ­კე­ტინ­გის ფა­კულ­ტეტ­ზე. ამე­რი­კუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტუ­დენ­ტებს მრა­ვა­ლი სა­ხის სტი­პენ­დი­ას სთა­ვა­ზო­ბენ, ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს აკა­დე­მი­უ­რიც და ასე­ვე, სპორ­ტუ­ლიც. დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა ფი­ზი­კის, ინ­ჟი­ნე­რი­ის და მა­თე­მა­ტი­კის სფე­რო­ებს, მაგ­რამ არის უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც მხო­ლოდ სპორ­ტუ­ლი ან მხო­ლოდ აკა­დე­მი­უ­რი და­ფი­ნან­სე­ბე­ბი აქვთ, აგ­რეთ­ვე უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის არა­ნა­ი­რი სა­ხის და­ფი­ნან­სე­ბა არ აქვთ. შე­სა­ბა­მი­სად, თუ ხარ სტუ­დენ­ტი და ცდი­ლობ ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში სწავ­ლას, ჩე­მი რჩე­ვა იქ­ნე­ბა, რომ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­ძი­ე­ბა ად­რე­ვე და­იწყო, რა­თა სა­ჭი­რო და­ფი­ნან­სე­ბის მო­პო­ვე­ბის უფ­რო დი­დი შან­სი გქონ­დეს. უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის უმე­ტე­სო­ბა არ აფი­ნან­სებს საცხოვ­რე­ბელს და შე­სა­ბა­მი­სად, უნ­და წა­რად­გი­ნო ფი­ნან­სუ­რი დო­კუ­მენ­ტი, რო­მე­ლიც და­ა­დას­ტუ­რებს, რომ გაქვს ფი­ნან­სუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, საკ­მა­რი­სი თან­ხა საცხოვ­რებ­ლი­სა და საკ­ვე­ბის­თ­ვის.

ამე­რი­კის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა იმით, რომ აქ, ერ­თი შე­ხედ­ვით, გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა ად­ვი­ლია. სტუ­დენ­ტე­ბის უმე­ტე­სო­ბას აქვს მუ­შა­ო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა — 40-45 სა­ა­თი კვი­რა­ში, რაც გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბას საკ­მა­ოდ გა­მომ­წ­ვევს ხდის. მე გა­ვა­კე­თე დო­კუ­მენ­ტი, რო­მე­ლიც მაძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, ვი­მუ­შაო ჩემს სფე­რო­ში, რო­მე­ლიც მხო­ლოდ ბიზ­ნეს ანა­ლი­ტი­კას მო­ი­ცავს. ამ სა­ბუ­თის მი­ღე­ბა ძა­ლი­ან რთუ­ლია, თით­ქ­მის შე­უძ­ლე­ბე­ლი, მაგ­რამ თუ გჯე­რა სა­კუ­თა­რი თა­ვის, რო­გორც პი­როვ­ნე­ბის და მზად ხარ, ამ რთუ­ლი ნა­ბი­ჯის გა­და­სად­გ­მე­ლად, შე­უძ­ლე­ბე­ლი არა­ფე­რია. დო­კუ­მენ­ტის აპ­ლი­კა­ცი­ის შე­სავ­სე­ბად და სხვა­დას­ხ­ვა ინ­ტერ­ვი­უ­ებ­ზე და­სას­წ­რე­ბად ერ­თი წე­ლი დამ­ჭირ­და, შემ­დეგ პო­ზი­ტი­უ­რი პა­სუ­ხის მი­ღე­ბას კი­დევ ერ­თი წე­ლი ვე­ლო­დი.

დღეს­დღე­ო­ბით, ვმუ­შა­ობ „Full time“ — თით­ქ­მის 50-55 სა­ა­თი კვი­რა­ში, მე­ნე­ჯე­რად, ერთ-ერთ პო­პუ­ლა­რულ ავ­ს­ტ­რა­ლი­ულ-ამე­რი­კულ რეს­ტო­რან­ში — „Outback Steakhouse“. ვიდ­რე სტუ­დენ­ტე­ბი ამე­რი­კა­ში წა­მოს­ვ­ლას გა­დაწყ­ვე­ტენ, მზად უნ­და იყ­ვ­ნენ რთუ­ლი სა­მუ­შა­ო­სა და სას­წავ­ლო გრა­ფი­კის­თ­ვის.

თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო და ამე­რი­კუ­ლი სტუ­დენ­ტუ­რი ცხოვ­რე­ბა

რაც შე­ე­ხე­ბა იმ ძა­ლი­ან ცო­ტა თა­ვი­სუ­ფალ დროს, რაც მე მაქვს, უმე­ტე­სად, მე­გობ­რებ­თან ერ­თად ვა­ტა­რებ. ამე­რი­კელ ახალ­გაზ­რ­დებს, რო­გორც ქარ­თ­ვე­ლებს, უყ­ვართ თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო­ის გა­ტა­რე­ბა კა­ფე­ტე­რი­ებ­სა და სხვა­დას­ხ­ვა რეს­ტორ­ნებ­ში, სა­დაც თით­ქ­მის ყო­ველ­თ­ვის შე­გიძ­ლია შეხ­ვ­დე სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს და გა­ეც­ნო მათ საქ­მი­ა­ნო­ბებს. ჩე­მი ამ­ჟა­მინ­დე­ლი სამ­სა­ხუ­რი სწო­რედ ერთ-ერთ ბარ­ში შე­მომ­თა­ვა­ზა უცხო პირ­მა, რო­მელ­საც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ზე, ჩემს გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე ვე­სა­უბ­რე. მას­ზე ისე­თი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ვახ­დი­ნე, რომ სამ­სა­ხუ­რი შე­მომ­თა­ვა­ზა და ორ კვი­რა­ში, ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რულ რეს­ტო­რან­შიმ მე­ნე­ჯე­რად და­ვიწყე მუ­შა­ო­ბა. ამე­რი­კა სავ­სეა შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით და შე­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ხალ­ხი­სად­მი დიდ როლს თა­მა­შობს ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­ჩე­ნის­თ­ვის.

ძა­ლი­ან რთუ­ლია სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან შორს ყოფ­ნა. მიყ­ვარს ჩე­მი ქვე­ყა­ნა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა იმი­სა, რომ იგი მსოფ­ლი­ოს გა­ვაც­ნო, დიდ მო­ტი­ვა­ცი­ას მაძ­ლევს. ეს კი გა­დამ­წყ­ვე­ტი ფაქ­ტო­რია ჩემს ყვე­ლა წარ­მა­ტე­ბა­ში.

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები