16 მაისი, ორშაბათი, 2022

ამერიკაში პრიორიტეტული კარიერის გაკეთებაა

spot_img

რუბრიკის „ქართველი სტუდენტები უცხოეთში″ სტუმარია ქეთი ნოზაძე

? ქე­თი, შენც იმ იღ­ბ­ლი­ან სტუ­დენ­ტ­თა შო­რის ხარ, რომ­ლებ­საც სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცათ საზღ­ვარ­გა­რეთ ცოდ­ნის გა­საღ­რ­მა­ვებ­ლად წა­სუ­ლიყ­ვ­ნენ. მი­ამ­ბე შენ შე­სა­ხებ, რა­ტომ გა­დაწყ­ვი­ტე მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­გევ­ლო?

და­ვამ­თავ­რე თბი­ლი­სის 126-ე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა და ჩა­ვა­ბა­რე ამე­რი­კულ ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, სა­დაც ინ­გ­ლი­სურ ენა­ზე ვსწავ­ლობ­დი ყვე­ლა სა­განს. მე­ო­რე კურ­სი­დან ვმუ­შა­ობ­დი  არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში. სა­ბო­ლო­ოდ, სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბა და ამე­რი­კუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დიპ­ლო­მი და­ფი­ნან­სე­ბის მო­პო­ვე­ბა­ში და­მეხ­მა­რა. პირ­ვე­ლი მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა ნო­ტერ და­მის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, კონ­ფ­ლიქ­ტო­ლო­გი­ის გან­ხ­რით, გა­ვი­ა­რე. სწავ­ლის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ 6 თვე ამე­რი­კა­ში ვმუ­შა­ობ­დი, პა­რა­ლე­ლუ­რად, ჩა­ვა­ბა­რე მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ზე ჯონს ჰოპ­კინ­სის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, ეკო­ნო­მი­კის გან­ხ­რით, მთლი­ა­ნი და­ფი­ნან­სე­ბით. მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ში ჩა­ბა­რე­ბის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლიაTOEFL-ის და GRE-ის ტეს­ტე­ბი, ასე­ვე დი­დი ყუ­რადღე­ბა ექ­ცე­ვა სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბას და მო­ტი­ვა­ცი­ას, რა­ტომ გინ­და საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლა მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ში.

? და­მე­თან­ხ­მე­ბი, რომ საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა საკ­მა­ოდ ძვი­რია. ალ­ბათ, სტი­პენ­დი­ის მო­პო­ვე­ბა და შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბაც რთუ­ლია. ზო­გი­ერთ ქვე­ყა­ნა­ში სტი­პენ­დი­ე­ბი ნი­ჭი­ე­რი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის სა­კონ­კურ­სო საწყი­სებ­ზე უშუ­ა­ლოდ სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის მი­ერ გა­მო­ი­ყო­ფა. შენ შემ­თხ­ვე­ვა­ში რო­გორ მოხ­და, რა ღირს სწავ­ლა და რა პრი­ვი­ლე­გი­ე­ბით სარ­გებ­ლო­ბენ წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი?
ერ­თი წლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა სა­ვა­რა­უ­დოდ 30,000 დან 50, 000 დო­ლა­რამ­დეა. მე მქონ­და სწავ­ლის სტი­პენ­დია და საცხოვ­რებ­ლის და­სა­ფა­რა­ვად მიხ­დე­ბო­და პრო­ფე­სო­რებ­თან მუ­შა­ო­ბა, რო­გორც კვლე­ვე­ბის ასის­ტენტს. პირ­ვე­ლი რამ­დე­ნი­მე თვე გან­სა­კუთ­რე­ბით ძნე­ლია, სა­ნამ იქა­ურ სწავ­ლის და მუ­შა­ო­ბის გი­ჟურ რიტმს შე­ეჩ­ვე­ვი.
სტი­პენ­დი­ის მო­სა­პო­ვებ­ლად ძა­ლი­ან კარ­გი ატეს­ტა­ტი უნ­და გქონ­დეს და სა­სურ­ვე­ლია მა­ღა­ლი ქუ­ლე­ბი TOEFL-ის და GRE-ის ტეს­ტებ­ში, ასე­ვე წა­გად­გე­ბა სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბა. სტი­პენ­დი­ის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად,  სწავ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, აუცი­ლე­ბე­ლია შე­ი­ნარ­ჩუ­ნო კარ­გი ნიშ­ნე­ბი, ანუ სა­შუ­ა­ლოდ B (from A to C scale).

? მი­ამ­ბე, ჯონს ჰოპ­კინ­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის შე­სა­ხებ. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, საზღ­ვარ­გა­რეთ, ასე­თი მა­ღა­ლი რან­გის სას­წავ­ლებ­ლებ­ში ლექ­ცი­ე­ბის წა­სა­კითხად ცნო­ბილ ადა­მი­ა­ნებს იწ­ვე­ვენ, ვინ არი­ან ისი­ნი?
ჯონს ჰოპ­კინ­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი კერ­ძო უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლია, რო­მელ­საც მსოფ­ლი­ო­ში ერთ-ერთ წამ­ყ­ვან კვლე­ვით და აკა­დე­მი­ურ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბად მი­იჩ­ნე­ვენ და რან­გით ამე­რი­კის ყვე­ლა­ზე პრეს­ტი­ჟულ უნი­ვერ­სი­ტეტ­თა რიგ­შია. ჯონს ჰოპ­კინ­სის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ას­წავ­ლიდ­ნენ ფრან­სის ფუ­კუ­ი­ა­მა და პოლ ვოლ­ფო­ვი­ცი, მსოფ­ლიო ბან­კის ყო­ფი­ლი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი.

? ალ­ბათ, თა­ვის დრო­ზე, აქ ბევ­რი ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნი სწავ­ლობ­და…
ჯონს ჰოპ­კინ­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ამე­რი­კის ერთ-ერ­თი პირ­ვე­ლი სკო­ლაა დიპ­ლო­მა­ტე­ბის­თ­ვის, რომ­ლის ერთ-ერ­თი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სა­ხეა მად­ლენ ოლ­ბ­რა­ი­ტი.

? ასე­თი მა­ღა­ლი დო­ნის სას­წავ­ლე­ბელ­ში, შე­სა­ბა­მი­სად, კონ­კუ­რენ­ცი­აც მა­ღა­ლია, რას ენიჭება გან­სა­კუთ­რე­ბით დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა?
სწავ­ლის დო­ნე მარ­თ­ლაც ძა­ლი­ან მა­ღა­ლია, ამი­ტომ გი­წევს ჯგუ­ფე­ლებ­თან კონ­კუ­რენ­ცია, რა­თა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნო მა­ღა­ლი ნიშ­ნე­ბი. დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს იმას, თუ რამ­დე­ნად კარ­გად წერ.

? სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში, ხომ არ მო­გი­წია სას­წავ­ლებ­ლი­დან რო­მე­ლი­მე ქვე­ყა­ნა­ში წას­ვ­ლა? კერ­ძოდ სად და რას აკე­თებ­დი იქ?
დი­ახ, კვლე­ვი­თი გრან­ტე­ბი და სა­ზაფხუ­ლო სტი­პენ­დი­ე­ბი მქონ­და მა­რო­კო­ში, ეს­პა­ნეთ­ში და მექ­სი­კა­ში, ეს დი­დი ბე­დნი­ე­რე­ბა იყო.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, უცხო­ეთ­ში, სო­ცი­ა­ლუ­რი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სის­ტე­მის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში რე­გის­ტ­რა­ცი­ის შე­დე­გად, უცხო­ელ სტუ­დენ­ტებს, სწავ­ლის პირ­ვე­ლი­ვე წლი­დან უფ­ლე­ბა აქვთ იმუ­შა­ონ ნა­ხე­ვარ გა­ნაკ­ვეთ­ზე, გქონ­და მუ­შა­ო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა?
დი­ახ, ნა­ხე­ვარ გა­ნაკ­ვეთ­ზე მუ­შა­ო­ბის უფ­ლე­ბა ყვე­ლა სტუ­დენტს აქვს. პი­რა­დად მე, სწო­რედ ასე ვფა­რავ­დი საცხოვ­რებ­ლის გა­და­სა­ხადს.

? რო­გო­რია შე­ნი ამე­რი­კუ­ლი ცხოვ­რე­ბა, სად და რო­გორ ატა­რებ თა­ვი­სუ­ფალ დროს? რო­გორ ცხოვ­რო­ბენ ახალ­გაზ­რ­დე­ბი, რა არის მათ­თ­ვის ყვე­ლა­ზე პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი?
ამე­რი­კა­ში პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი კა­რი­ე­რის გა­კე­თე­ბაა. ამას­თან ერ­თად, ყვე­ლა რო­გორ­ღაც ას­წ­რებს სა­ვარ­ჯი­შო დარ­ბა­ზებ­ში სი­ა­რულს, რომ კარგ ფორ­მა­ში იყ­ვ­ნენ. მე ამ­ჟა­მად ვა­შინ­გ­ტონ­ში ვარ, სა­დაც პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი ალ­ბათ პო­ლი­ტი­კუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბაა — International Development.
თა­ვი­სუ­ფალ დროს მე­გობ­რებ­თან ვა­ტა­რებ — გა­მორ­ჩე­უ­ლად მე­გობ­რუ­ლე­ბი არი­ან ახალ­გაზ­რ­დე­ბი ლა­თი­ნუ­რი ამე­რი­კის ქვეყ­ნე­ბი­დან, ჩვენ­სა­ვით თბი­ლი ხალ­ხია. აქ ეს­პა­ნუ­რი მე­ო­რე ენა­დაა, ასე რომ, თუ ის­წავ­ლი გა­მო­გად­გე­ბა.

მო­მა­ვა­ლი რო­გორ გე­სა­ხე­ბა, სად აპი­რებ დამ­კ­ვიდ­რე­ბას?
ამ­ჟა­მად მსოფ­ლიო ბან­კ­ში ვმუ­შა­ობ. ალ­ბათ, რამ­დე­ნი­მე წე­ლი ისევ აქ ვეც­დე­ბი სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­ძე­ნას და შემ­დეგ და­ვუბ­რუნ­დე­ბი სამ­შობ­ლოს.

? რო­გორ ფიქ­რობ, საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა და დიპ­ლო­მი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­საქ­მე­ბა­ში ითა­მა­შებს თუ არა გა­დამ­წყ­ვეტ როლს?
დიპ­ლო­მიც და ალ­ბათ უფ­რო სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბა, ვფიქ­რობ, ძა­ლი­ან და­მეხ­მა­რე­ბა.

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები