20 მაისი, ორშაბათი, 2024

აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბი და კლას­ტე­რუ­ლი აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის თან­მ­დე­ვი პრო­ცე­სე­ბი

spot_img
ინ­ტერ­ვიუ ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლეს­თან, ლა­შა მარ­გიშ­ვილ­თან

რა ძი­რი­თა­დი ცვლი­ლე­ბე­ბი იგეგ­მე­ბა 2022 წლი­დან უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის სის­ტე­მა­ში?

➖ გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი აქ­ტი­უ­რად მუ­შა­ობს, რომ 2022 წლი­დან უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის სის­ტე­მის ცვლი­ლე­ბა გან­ხორ­ცი­ელ­დეს. იგეგ­მე­ბა კლას­ტე­რუ­ლი აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის და­ნერ­გ­ვა, რომ­ლის დრო­საც აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ექ­ს­პერ­ტ­თა ჯგუ­ფი სწავ­ლის რო­მე­ლი­მე სფე­როს ერთ ან რამ­დე­ნი­მე სხვა­დას­ხ­ვა სა­ფე­ხუ­რის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მებს შე­ა­ფა­სებს. შე­სა­ბა­მი­სად, უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა, რამ­დე­ნი­მე სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის მიზ­ნით, ცენ­ტ­რ­ში წარ­მო­ად­გენს თვით­შე­ფა­სე­ბის ერთ ან­გა­რიშს და აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ექ­ს­პერ­ტე­ბიც ერთ დას­კ­ვ­ნას შე­ად­გე­ნენ.

კლას­ტე­რუ­ლი აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ამოქ­მე­დე­ბით, უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს, წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, წი­ნას­წარ გან­საზღ­ვ­რუ­ლი ერ­თი ან რამ­დე­ნი­მე სფე­როს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის სა­აკ­რე­დი­ტა­ცი­ოდ წარ­მოდ­გე­ნა მო­უ­წევთ. შე­სა­ბა­მი­სად, მათ მი­ე­ცე­მათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, მო­ახ­დი­ნონ თა­ვი­ან­თი ფი­ნან­სუ­რი და ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სე­ბის კონ­სო­ლი­და­ცია კონ­კ­რე­ტუ­ლი სფე­როს პროგ­რა­მე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის.

ჩვე­ნი აზ­რით, კლას­ტე­რუ­ლი აკ­რე­ტი­და­ცია მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად შე­უწყობს ხელს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მებ­ზე გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბას. სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სის­ტე­მით შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­დე­ბა, რომ სა­ხელ­მ­წი­ფომ და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წევ­რებ­მა, მათ შო­რის გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს ად­გი­ლობ­რივ­მა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ექ­ს­პერ­ტებ­მა, გა­ა­ა­ნა­ლი­ზონ, რო­გორ ვი­თარ­დე­ბა უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის კონ­კ­რე­ტუ­ლი დარ­გი და სფე­რო რო­გორც ერ­თი ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ის ფარ­გ­ლებ­ში, ასე­ვე მთლი­ა­ნად სა­ხელ­მ­წი­ფო­ში. აღ­ნიშ­ნუ­ლი მიდ­გო­მა წა­ა­ხა­ლი­სებს, დარ­გის ჭრილ­ში, და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ მხა­რე­ებს, გა­ა­კე­თონ თე­მა­ტუ­რი ანა­ლი­ზი, თუ რა ძლი­ე­რი და გა­სა­ვი­თა­რე­ბე­ლი მხა­რე­ე­ბი აქვს კონ­კ­რე­ტულ დარგს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში.

კი­დევ რა ცვლი­ლე­ბე­ბია და­გეგ­მი­ლი უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით?

➖ იგეგ­მე­ბა, რომ პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცია სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გახ­დეს ყვე­ლა სა­ფე­ხუ­რი­სა და სა­ხის უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის­თ­ვის. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ცვლი­ლე­ბა მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად შე­უწყობს ხელს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მებ­ზე გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. ამას­თან, ცვლი­ლე­ბა ხელს შე­უწყობს სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნე­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ცე­მუ­ლი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ე­ბის აღი­ა­რე­ბის პრო­ცე­სის გა­მარ­ტი­ვე­ბას, რად­გან უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში აღარ გვექ­ნე­ბა აკ­რე­დი­ტე­ბუ­ლი და არა­აკ­რე­დი­ტე­ბუ­ლი პროგ­რა­მე­ბი, რაც ხში­რად ჩვე­ნი სა­ერ­თა­შო­რი­სო პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბის დაბ­ნე­უ­ლო­ბას იწ­ვევ­და. აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო­ო­ბა ხელს შე­უწყობს ყვე­ლა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის უფ­რო სიღ­რ­მი­სე­უ­ლად შე­ფა­სე­ბას, აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ექ­ს­პერ­ტ­თა ჯგუ­ფის მი­ერ.

ასე­ვე, შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით, თუ­კი მე­დი­ცი­ნის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მას აკ­რე­დი­ტა­ცია ან პი­რო­ბი­თი აკ­რე­დი­ტა­ცია მი­ე­ნი­ჭე­ბა, აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის საბ­ჭო უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას, სტუ­დენ­ტ­თა ად­გი­ლე­ბის ზღვრუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის ფარ­გ­ლებ­ში, გა­ნუ­საზღ­ვ­რავს სტუ­დენ­ტ­თა ად­გი­ლე­ბის ზღვრულ რა­ო­დე­ნო­ბას აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ვა­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში. აღ­ნიშ­ნუ­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას, მხედ­ვე­ლო­ბა­ში იქ­ნე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი მე­დი­ცი­ნის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის სპე­ცი­ფი­კა, შე­სა­ბა­მი­სი დარ­გობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლით დად­გე­ნი­ლი მოთხოვ­ნე­ბი, უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის, პრაქ­ტი­კის ობი­ექ­ტე­ბის, ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი და კლი­ნი­კუ­რი ბა­ზე­ბის რე­სურ­სე­ბი. მო­ცე­მულ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რომ მე­დი­ცი­ნის პროგ­რა­მის გან­მა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლე­ბი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა­ზე იმ რა­ო­დე­ნო­ბის სტუ­დენ­ტებს იღებ­დ­ნენ, რამ­დენ­საც სა­თა­ნა­დო ხა­რის­ხით შეს­თა­ვა­ზე­ბენ შე­სა­ბა­მის სერ­ვი­სებს და მათ­თ­ვის სას­წავ­ლო და პრაქ­ტი­კუ­ლი კომ­პო­ნენ­ტე­ბის ეფექ­ტუ­რად და­გეგ­მ­ვა­სა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ.

კლას­ტე­რულ აკ­რე­დი­ტა­ცი­ა­ზე გა­დას­ვ­ლის მიზ­ნით, რა სა­ხის ცვლი­ლე­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა იგეგ­მე­ბა აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის სტან­დარ­ტებ­სა და პრო­ცე­დუ­რებ­ში?

➖ თავ­და­პირ­ვე­ლად, მომ­ზად­და „გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის შე­სა­ხებ“ და „უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­ნო­ნებ­ში გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის პრო­ექ­ტე­ბი. ასე­ვე, შე­მუ­შავ­და აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის სტან­დარ­ტე­ბის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი. აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის სტან­დარ­ტე­ბის დო­კუ­მენ­ტ­ში კლას­ტე­რუ­ლი აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი და ინ­დი­კა­ტო­რე­ბი გა­ი­წე­რა. გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბი უზ­რუნ­ველ­ყოფს ერთ კლას­ტერ­ში გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის სტან­დარ­ტებ­თან ერ­თი­ა­ნო­ბა­ში შე­ფა­სე­ბას, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მებს შო­რის არ­სე­ბუ­ლი კავ­ში­რე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით.

გან­ხორ­ცი­ელ­და აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ცალ­კე­უ­ლი სტან­დარ­ტე­ბის სტრუქ­ტუ­რის ცვლი­ლე­ბა. კერ­ძოდ, სტან­დარ­ტის რი­გი კომ­პო­ნენ­ტე­ბი გა­ერ­თი­ან­და სხვა სტან­დარ­ტის კომ­პო­ნენ­ტებ­თან. აღ­ნიშ­ნულ­მა მიდ­გო­მამ უზ­რუნ­ველ­ყო, ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი ნიშ­ნით, კი­დევ უფ­რო მსგავ­სი კომ­პო­ნენ­ტე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა ერ­თი სტან­დარ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში და ასე­ვე, ხე­ლი შე­უწყო აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის სხვა­დას­ხ­ვა სტან­დარ­ტ­ში თა­ნა­ბა­რი რა­ო­დე­ნო­ბის კომ­პო­ნენ­ტე­ბის არ­სე­ბო­ბას. ახა­ლი კო­რო­ნა­ვი­რუ­სის გავ­რ­ცე­ლე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, სას­წავ­ლო ფორ­მა­ტის ელექ­ტ­რო­ნუ­ლად წარ­მარ­თ­ვის პრაქ­ტი­კი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, შე­მუ­შავ­და სპე­ცი­ა­ლუ­რი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი, რო­გორ უზ­რუნ­ველ­ყოს უმაღ­ლეს­მა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბამ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის ხა­რის­ხის შე­ფა­სე­ბა. კერ­ძოდ, ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ას შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი უნ­და ჰქონ­დეს, ელექ­ტ­რო­ნუ­ლად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის შე­ფა­სე­ბის­თ­ვის, შე­სა­ბა­მი­სი ში­და ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის მე­ქა­ნიზ­მე­ბი.

მკა­ფი­ოდ ჩა­მო­ყა­ლიბ­და სა­დოქ­ტო­რო და სა­მა­გის­ტ­რო ნაშ­რო­მე­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლე­ბის საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ციო მოთხოვ­ნე­ბი, მა­თი პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის მე­ქა­ნიზ­მე­ბი. ამას­თან, გა­ნი­საზღ­ვ­რა და­მა­ტე­ბი­თი მოთხოვ­ნე­ბი კვლე­ვი­თი კომ­პო­ნენ­ტის ორ­გა­ნი­ზე­ბის კუთხით, და­ზუს­ტ­და და და­იხ­ვე­წა სა­დი­სერ­ტა­ციო ნაშ­რო­მის შე­ფა­სე­ბი­სა და დაც­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი მოთხოვ­ნე­ბი. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ცალ­კე დო­კუ­მენ­ტის სა­ხით შე­მუ­შავ­და სა­დოქ­ტო­რო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის შე­ფა­სე­ბის კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი, სა­დაც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რადღე­ბაა გა­მახ­ვი­ლე­ბუ­ლი იმა­ზე, თუ რო­გორ შე­ფას­დეს სა­დოქ­ტო­რო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა­ზე დაშ­ვე­ბის წი­ნა­პი­რო­ბე­ბი, პროგ­რა­მის ში­ნა­არ­სი, სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენ­ტის მიზ­ნე­ბი, დი­სერ­ტა­ცი­ის დაც­ვის პრო­ცე­დუ­რე­ბი, პროგ­რა­მის გან­მა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი პერ­სო­ნა­ლის, მათ შო­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის/თა­ნა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის კვა­ლი­ფი­კა­ცია.

სტან­დარ­ტებ­თან ერ­თად, გა­ნახ­ლ­და აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის პრო­ცე­დუ­რე­ბიც, რო­მელ­მაც გა­ით­ვა­ლის­წი­ნა კლას­ტე­რუ­ლი აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი — დე­ტა­ლუ­რად გა­ი­წე­რა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის ერთ კლას­ტერ­ში დაჯ­გუ­ფე­ბის პრინ­ცი­პე­ბი. ერთ კლას­ტერ­ში შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა არა­უ­მე­ტეს რვა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის დაჯ­გუ­ფე­ბა. ამას­თან, სა­დოქ­ტო­რო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბი დაჯ­გუფ­დე­ბა მხო­ლოდ იმა­ვე სა­ფე­ხუ­რის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მებ­თან. ამას­თან, თუ­კი, ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ის სურ­ვი­ლი იქ­ნე­ბა, და­ი­მა­ტოს ახა­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა, და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას ექ­ნე­ბა უფ­ლე­ბა, სა­აკ­რე­დი­ტა­ცი­ოდ წარ­მო­ად­გი­ნოს ერ­თი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა. სა­მო­მავ­ლოდ, ასე­ვე, იგეგ­მე­ბა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის შე­ფა­სე­ბის პრო­ცეს­ში, ად­გი­ლობ­რივ ექ­ს­პერ­ტებ­თან ერ­თად, დარ­გის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ექ­ს­პერ­ტე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბაც.

აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის პრო­ცე­დუ­რე­ბის ნა­წილ­ში და­გეგ­მი­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის თა­ნახ­მად, ახა­ლი და მოქ­მე­დი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ვა­და იქ­ნე­ბა 7 წე­ლი. რო­გორც მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, დღეს, ახალ პროგ­რა­მას აკ­რე­დი­ტა­ცია 4 წლის ვა­დით ენი­ჭე­ბა, ხო­ლო მოქ­მედ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მას — 7 წლით. ასე­ვე, გა­ი­ზარ­და პი­რო­ბი­თი აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ვა­და, კერ­ძოდ, ნაც­ვ­ლად არა­უ­მე­ტეს 2 წლის ვა­დი­სა, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მას პი­რო­ბი­თი აკ­რე­დი­ტა­ცია არა­უ­მე­ტეს 4 წლის ვა­დით მი­ე­ნი­ჭე­ბა.

შე­მუ­შავ­და უცხო­ეთ­ში მოქ­მე­დი უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის შე­ფა­სე­ბის პრო­ცე­დუ­რე­ბი. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბით, გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლი იქ­ნე­ბა, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის შე­ფა­სე­ბა საზღ­ვარ­გა­რე­თაც გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს. ახა­ლი ფუნ­ქ­ცი­ი­სა და საქ­მი­ა­ნო­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნე­ზე მეტ სან­დო­ო­ბას შე­მა­ტებს გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის საქ­მი­ა­ნო­ბას, ამავ­დ­რო­უ­ლად, მეტ ცოდ­ნა­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბა შეს­ძენს ცენ­ტ­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლებს, უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ი­სა და უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ად­გი­ლობ­რივ ექ­ს­პერ­ტებს.

ჩარ­თუ­ლე­ბი იყ­ვ­ნენ თუ არა უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბი­სა და პრო­ცე­დუ­რე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცეს­ში?

➖ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია აღი­ნიშ­ნოს, რომ გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის გაცხა­დე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კაა, რომ ყვე­ლა ცვლი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც იგეგ­მე­ბა და ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, წი­ნას­წარ უნ­და იყოს გან­ხი­ლუ­ლი, გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბუ­ლი ყვე­ლა უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას­თან. შე­სა­ბა­მი­სად, შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი წე­რი­ლო­ბით და­ეგ­ზავ­ნა ყვე­ლა ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ას და მი­ე­ცათ გო­ნივ­რუ­ლი ვა­და, წარ­მო­ედ­გი­ნათ თა­ვი­ან­თი შე­ნიშ­ვ­ნე­ბი და მო­საზ­რე­ბე­ბი. მი­ღე­ბუ­ლი უკუ­კავ­ში­რის ანა­ლი­ზის სა­ფუძ­ველ­ზე, გა­და­მუ­შავ­და პრო­ექ­ტე­ბი და და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­თან და­მა­ტე­ბი­თი სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რა გა­ი­მარ­თა ონ­ლა­ინ ფორ­მატ­ში, სა­დაც დე­ტა­ლუ­რად გან­ვი­ხი­ლეთ, თუ რო­მე­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბი იქ­ნა ცენ­ტ­რის მი­ერ გა­ზი­ა­რე­ბუ­ლი და რო­მე­ლი არა. და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს მი­ე­ცათ მკა­ფიო და ნა­თე­ლი გან­მარ­ტე­ბე­ბი, რა­ტომ ვერ მოხ­და, ამ ეტაპ­ზე, მათ მი­ერ გა­მოთ­ქ­მუ­ლი გარ­კ­ვე­უ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა.

ასე­ვე, ევ­რო­კავ­ში­რის და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი დაძ­მო­ბი­ლე­ბის პრო­ექ­ტის (TWINNING) მხარ­და­ჭე­რით, ეს­ტო­ნე­თის უმაღ­ლე­სი და პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სა­ა­გენ­ტო­სა (EKKA) და გერ­მა­ნი­ის უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სა­ა­გენ­ტოს (AQAS) თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით, გან­ხორ­ცი­ელ­და კლას­ტე­რუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბი­სა და პრო­ცე­დუ­რე­ბის პრო­ექ­ტე­ბის პი­ლო­ტი­რე­ბა. სა­პი­ლო­ტე შე­ფა­სე­ბე­ბი გან­ხორ­ცი­ელ­და სამ უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში და შე­ფას­და ცხრა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა. პრო­ცეს­ში ჩარ­თუ­ლე­ბი იყ­ვ­ნენ, რო­გორც ად­გი­ლობ­რი­ვი, ისე სა­ერ­თა­შო­რი­სო ექ­ს­პერ­ტე­ბი დი­დი ბრი­ტა­ნე­თი­დან, გერ­მა­ნი­ი­დან და ეს­ტო­ნე­თი­დან.

რა ნა­ბი­ჯე­ბი გა­და­იდ­გა ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ი­სა და აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ექ­ს­პერ­ტ­თა კორ­პუ­სის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის?

➖ ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ი­სა და აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ექ­ს­პერ­ტ­თა კორ­პუ­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და სრულ­ყო­ფის მიზ­ნით, გა­მოცხად­და ახა­ლი კონ­კურ­სე­ბი. კერ­ძოდ, უკ­ვე დას­რულ­და სტუ­დენ­ტი ექ­ს­პერ­ტე­ბის შე­სარ­ჩე­ვად გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი კონ­კურ­სი და ძა­ლი­ან გვი­ხა­რია, რომ ჩვენს კორ­პუსს 25 ახა­ლი სტუ­დენ­ტი და­ე­მა­ტა. ამას­თან, გა­მოცხად­და ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი სფე­როს და უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის ექ­ს­პერ­ტე­ბის შე­სარ­ჩე­ვი კონ­კურ­სე­ბი. ასე­ვე, და­იწყო აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ექ­ს­პერ­ტ­თა კორ­პუ­სის ეტა­პობ­რი­ვი ატეს­ტა­ცი­ის პრო­ცე­სი. ცენ­ტ­რის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ექ­ს­პერ­ტ­თა ბა­ზის სრულ­ყო­ფის მიზ­ნით, უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის ევ­რო­პუ­ლი ასო­ცი­ა­ცი­ის — ENQA-ს და ევ­რო­პის უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის ასო­ცი­ა­ცი­ის — EUA-ს ვებ­გ­ვერ­დებ­ზე გან­თავ­ს­და ცენ­ტ­რის გან­ცხა­დე­ბე­ბი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ექ­ს­პერ­ტე­ბის შერ­ჩე­ვის­თ­ვის.

ამას­თან, გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ი­სა და სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ექ­ს­პერ­ტ­თა კორ­პუ­სის წევ­რ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის კვლე­ვა და PLA ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი. გა­მარ­თულ სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რებ­ში, ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ი­სა და აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის ად­გი­ლობ­რივ ექ­ს­პერ­ტებ­თან ერ­თად, აქ­ტი­უ­რად მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ ეს­ტო­ნე­თის უმაღ­ლე­სი და პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სა­ა­გენ­ტოს (EKKA), ევ­რო­პის სტუ­დენ­ტ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის — ESU-ს, ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის ევ­რო­პუ­ლი რე­ეს­ტ­რის — EQAR-ის, უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის ევ­რო­პუ­ლი ასო­ცი­ა­ცი­ის — ENQA-ს და გერ­მა­ნი­ის აკა­დე­მი­უ­რი გაც­ვ­ლის სამ­სა­ხუ­რის (DAAD) წარ­მომ­დ­გენ­ლე­ბი.

გა­მო­იწ­ვია თუ არა კლას­ტე­რულ აკ­რე­დი­ტა­ცი­ა­ზე გა­დას­ვ­ლის მზა­დე­ბამ უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ახა­ლი დარ­გობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცე­სის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა?

➖ უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის დარ­გობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცე­სი მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად დაჩ­ქარ­და და უფ­რო დი­დი მას­შ­ტა­ბე­ბი მი­ი­ღო. 2021 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ცენ­ტ­რ­მა უზ­რუნ­ველ­ყო ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ სფე­რო­ში ხუ­თი ახა­ლი დარ­გობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლის მომ­ზა­დე­ბა და დამ­ტ­კი­ცე­ბა. მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბი შე­მუ­შავ­და შემ­დეგ სფე­რო­ებ­ში: არ­ქე­ო­ლო­გია; ის­ტო­რია; ფი­ლო­სო­ფია; ქარ­თუ­ლი ფი­ლო­ლო­გია; ენის და­უფ­ლე­ბა. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რომ ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი დარ­გობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცეს­ში ჩარ­თუ­ლი იყო ყვე­ლა ის უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ჩა­მოთ­ვ­ლილ სფე­რო­ებ­ში უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მებს ახორ­ცი­ე­ლებს. ამას­თან, დარ­გობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბი, სა­ჯა­რო გან­ხილ­ვის­თ­ვის, გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი იყო ცენ­ტ­რის ვებ­გ­ვერ­დ­ზე და ყვე­ლა და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პირს ჰქონ­და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, გას­ც­ნო­ბო­და მათ და წარ­მო­ედ­გი­ნა შე­ნიშ­ვ­ნე­ბი ან/და მო­საზ­რე­ბე­ბი.

ამ­ჟა­მად მიმ­დი­ნა­რებს მუ­შა­ო­ბა მე­დი­ცი­ნის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის დარ­გობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე. ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­დე­გად, მე­დი­ცი­ნის დარ­გობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში მო­ვა სა­მე­დი­ცი­ნო გა­ნათ­ლე­ბის მსოფ­ლიო ფე­დე­რა­ცი­ის (WFME) მი­ერ 2020 წელს დამ­ტ­კი­ცე­ბულ ახალ სტან­დარ­ტებ­თან. და­მა­ტე­ბით, აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ცენ­ტ­რ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ მუ­შა­ო­ბა ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი და სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის, მე­ნეჯ­მენ­ტის, სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლებ­ლის, სო­ცი­ა­ლუ­რი მუ­შა­ო­ბის დარ­გობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა­ზე.

ამას­თან, სა­მო­მავ­ლოდ შე­სა­ბა­მი­სი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა იგეგ­მე­ბა სა­ექ­თ­ნო საქ­მის, სა­მე­ა­ნო საქ­მის, დიპ­ლო­მი­რე­ბუ­ლი სტო­მა­ტო­ლო­გის, ფარ­მა­ცი­ის, არ­ქი­ტექ­ტუ­რის, ურ­ბა­ნუ­ლი და­გეგ­მა­რე­ბის, მშე­ნებ­ლო­ბის ინ­ჟი­ნე­რი­ი­სა და სა­მო­ქა­ლა­ქო ინ­ჟი­ნე­რი­ის დარ­გობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბის მიზ­ნით.

გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი სა­მო­მავ­ლო­დაც გა­ნაგ­რ­ძობს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის და სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის პრო­ცე­სებ­ში გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბე­ლი მხა­რე­ე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბას და ყვე­ლა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი მხა­რის ჩარ­თუ­ლო­ბით უზ­რუნ­ველ­ყოფს მათ გა­მოს­წო­რე­ბას და გან­ვი­თა­რე­ბას.

ესა­უბ­რა ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები