13 ივნისი, ხუთშაბათი, 2024

Երկլեզու կրթության ներդրման մեջ ներգրավված մարզիչների փորձի փոխանակում

spot_img

შო­რე­ნა თეთ­ვა­ძე

ახალ­ქა­ლა­ქის №2 სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლის, რო­გორც მე­ო­რე ენის მას­წავ­ლე­ბე­ლი, „მას­წავ­ლე­ბელ­თა გან­ვით­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო ცენ­ტ­რის“ სას­კო­ლო კუ­რი­კუ­ლუ­მის გან­ვი­თა­რე­ბის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი

 

მე­სა­მე თა­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად, ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა კომ­პ­ლექ­სუ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ეს შე­ე­ხე­ბა: მოს­წავ­ლეს, მას­წავ­ლე­ბელს, საკ­ლა­სო ოთახს, სკო­ლას.

რაც ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, მოს­წავ­ლე­ებს ეძ­ლე­ვათ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი უნა­რე­ბის გა­მო­ხატ­ვის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა. სწო­რედ ამით არის ორი­გი­ნა­ლუ­რი და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი „ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლი“, რო­მე­ლიც უზ­რუნ­ველ­ყოფს მე­სა­მე თა­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის და­ნერ­გ­ვი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ცესს.

2020 წლი­დან გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტ­რომ ბი­ლინ­გ­ვუ­რი სწავ­ლე­ბის მო­დე­ლი და სას­წავ­ლო გეგ­მის და­ნერ­გ­ვა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თი­სა და ქვე­მო ქარ­თ­ლის 2-2 არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვან სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, 2021-2022 სას­წავ­ლო წლი­დან კი პროგ­რა­მა­ში, და­მა­ტე­ბით, 25 სკო­ლა ჩერ­თო, რაც მიზ­ნად ისა­ხავს:

⇒ მე­სა­მე თა­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის და­ნერ­გ­ვას ბი­ლინ­გ­ვუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მიდ­გო­მის გა­მო­ყე­ნე­ბით;

⇒ გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას;

⇒ სა­ზოგა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ში სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ინ­ტეგ­რი­რე­ბის ხელ­შეწყო­ბას.

სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცეს­ში აქ­ტი­უ­რად არი­ან ჩარ­თუ­ლი ად­გი­ლობ­რი­ვი ორე­ნო­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ორე­ნო­ვა­ნი დამ­ხ­მა­რე მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, რომ­ლებ­მაც წი­ნას­წარ გა­ი­ა­რეს ბი­ლინ­გ­ვუ­რი სწავ­ლე­ბის მე­თო­დე­ბი, კომ­პ­ლექ­სუ­რი და­ვა­ლე­ბე­ბის და მატ­რი­ცე­ბის წე­რის ტე­ნი­კა. მას­წავ­ლებ­ლე­ბი აქ­ტი­უ­რად თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბენ ერ­თ­მა­ნეთ­თან, ად­გე­ნენ კლა­სი­სა და მოს­წავ­ლე­ე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბებს, თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბენ საგ­ნობ­რი­ვი ში­ნა­არ­სი­სა და სწავ­ლე­ბის მე­თო­დო­ლო­გი­ის შე­მუ­შა­ვე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

ამ პრო­ცეს­ში მო­ნა­წი­ლე­ობს სო­ცი­უ­მის თი­თო­ე­უ­ლი წევ­რი: მოს­წავ­ლე, მშო­ბე­ლი, მას­წავ­ლებ­ელი. მულ­ტი­ლინ­გ­ვის­ტუ­რი გა­ნათ­ლე­ბა, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, რომ ერთ-ერ­თი ეფექ­ტუ­რი გა­მო­სა­ვა­ლია ეროვ­ნუ­ლი უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბი­სათ­ვის, ინ­ტეგ­რირ­დ­ნენ და ადაპ­ტირ­დ­ნენ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში, გან­ვი­თარ­დ­ნენ პი­როვ­ნუ­ლად და კა­რი­ე­რუ­ლად, ისე, რომ არ და­კარ­გონ ეროვ­ნუ­ლი თვით­მ­ყო­ფა­დო­ბა, შე­ი­ნარ­ჩუ­ნონ კულ­ტუ­რა, ტრა­დი­ცი­ე­ბი და შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი; მზად იყ­ვ­ნენ მიგ­რა­ცი­ის­თ­ვის, უკე­თე­სი ცხოვ­რე­ბის ძი­ე­ბის გზა­ზე ისე, რომ მოხ­დეს მა­თი სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ინ­ტეგ­რა­ცია და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნონ კულ­ტუ­რუ­ლი იდენ­ტო­ბა.

სას­წავ­ლო საგ­ნის ში­ნა­არ­სი­სა და ენის ათ­ვი­სე­ბის ინ­ტეგ­რი­რე­ბა სას­წავ­ლო წლის პრო­ცე­სის ერთ-ერ­თი მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნაა, რო­მე­ლიც მას­წავ­ლე­ბელ­მა უნ­და შე­ას­რუ­ლოს, რა­თა თა­ვი­სი საგ­ნის ქარ­თუ­ლად სწავ­ლე­ბა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლად გა­დას­ვ­ლა შეძ­ლოს. ეს მარ­თ­ლაც რთუ­ლი პრობ­ლე­მაა, რომ­ლის გა­დაჭ­რაც მხო­ლოდ მას­წავ­ლე­ბელ­თა თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის შე­დე­გა­დაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. აქ, უპირ­ვე­ლე­სად, იგუ­ლის­ხ­მე­ბა ქარ­თუ­ლის, რო­გორც მე­ო­რე ენის, მას­წავ­ლებ­ლი­სა და სხვა სას­წავ­ლო საგ­ნე­ბის მას­წავ­ლე­ბ­ლებს შო­რის აქ­ტი­უ­რი და რე­გუ­ლა­რუ­ლი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა.

Երկլեզու կրթության ներդրման մեջ ներգրավված մարզիչների փորձի փոխանակում
Վերացական.

Ներածություն – 2020 թվականին Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը մշակել է գործողությունների ծրագիր և ռազմավարություն ոչ վրացալեզու դպրոցներում երկլեզու կրթության ներդրման համար։ Այնուամենայնիվ, մինչև 2006 թվականը մի քանի փորձեր են եղել դա իրականացնելու, երբեմն ոչ կառավարական կազմակերպությունների (Սիմերա, ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Քաղաքացիական կրթության և ազգամիջյան հարաբերությունների կենտրոն և այլն), երբեմն՝ կրթության նախարարության ոչ կառավարական միջամտությամբ։                                                        

Հետազոտության նպատակը – Ինքնին երկլեզու կրթության ներդրման նպատակը ոչ վրացալեզու դպրոցներում նոր, երրորդ սերնդի ազգային ուսումնական պլանի ներդրումն էր: Եվ մեր հետազոտության նպատակն է վերլուծել իրականացման գործընթացում մեր կուտակած փորձը, հստակ բացահայտել մարզիչների առջև ծառացած մարտահրավերներն ու խնդիրները, կիսել դրանց լուծման ուղիների մեր տարբերակները՝ իրականացումը ճիշտ և արդյունավետ իրականացնելու համար: .

ԷՍԳ-ի իրականացման մեթոդիկա – Իրականացումը նախատեսված էր մի քանի ուղղություններով.

1) Ընտրվել է (առանձնացվել) երկլեզու ուսուցման մոդելը և ընտրվել է երեք առարկա՝ կերպարվեստ և կիրառական արվեստ, բնագիտություն և Ես և հասարակություն

2) Ընտրվել են փորձնական դպրոցներ՝ 2020/21 ուսումնական տարվա համար ընտրվել են չորս ոչ վրացալեզու դպրոցներ, իսկ 2021-2022 թվականներին ավելացվել է 25 դպրոց։ Ընտրության չափանիշները մի քանիսն էին. ընտրված ադրբեջաներեն և հայալեզու դպրոցները պետք է մասնակցեին երկլեզու կրթական ծրագրին/ծրագրերին. Բազմալեզու դպրոցների թիվը պետք է հավասար լիներ։ Նախադպրոցական հաստատության գտնվելու վայրը դպրոցի շրջակայքում (ներդրումն իրականացվել է նաև նախադպրոցական մակարդակում); Դպրոցների միջին չափը (150 -600 աշակերտ); Գտնվելու վայրը ծայրամասում, էթնիկ փոքրամասնությունների համար կոմպակտ կացարան. Հեշտ հասանելի (կենտրոնական ճանապարհին մոտիկ

3) ընտրվել են օժանդակ ուսուցիչներ և մարզիչներ. այդ նպատակով անցկացվել է օգնական ուսուցիչների և մարզիչների ընտրության մրցույթ. օժանդակ ուսուցիչները պետք է իմանային փոքրամասնության լեզուն և վրացերեն, ունենաին բակալավրի կոչում. Մարզիչները, բացի վերը նշվածից, պետք է ունենային նաև դասավանդման փորձ:

4) Անցկացվում են վերապատրաստումներ, որտեղ նրանք ծանոթանում են առարկայի և լեզվի ինտեգրման մեթոդներին, սովորում են օգտագործել մատրիցաներ՝ բարդ առաջադրանքներ պատրաստելու, սովորողների ամփոփիչ գնահատականներ մշակելու   համար: Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ դասախոսություն, փոխազդեցություն, հարց-պատասխան, բարդ առաջադրանքների ստեղծում, խմբային և անհատական ​​ներկայացումներ։Համատեղ դասընթացներից հետո մարզիչները շաբաթը երկու անգամ աշխատանքային հանդիպումներ են նախատեսում վրացերենի թե՛ երկրորդ լեզվի, թե՛ օժանդակ ուսուցիչների հետ։ Հանդիպման նպատակն է կատարելագործել ուսուցիչների կողմից կազմված բարդ առաջադրանքները, ինչպես նաև բացահայտել անցկացվող դասերի ընթացքում հանդիպող դժվարությունները, հետագայում գտնել այդ դժվարությունները հաղթահարելու ուղիները: Ուսուցիչների մեծ մասն ակտիվորեն ներգրավված է նախատեսված հանդիպումների ժամանակ երկլեզու ուսուցման պլանավորման մեջ: Ստեղծեք անհրաժեշտ ռեսուրսները և օգտագործեք դրանք դասապրոցեսում:

Մարզիչները խրախուսում են վրացի, առարկայական և աջակցող ուսուցիչների ակտիվ համագործակցությանը։ Նրանք որոշում են դասարանի և ուսանողների կարիքները: Նրանք նաև համագործակցում են առարկայական բովանդակության և դասավանդման մեթոդիկայի մշակման ուղղությամբ:

Փորձագետները հաճախակի հանդիպումներ են ունենում (առցանց ձևաչափով) դպրոցի տնօրենների հետ՝ ամփոփելու խնդիրները, բացթողումները և քաղած դասերի արդյունքները:

5) Սկսել է առկա ուսումնական ռեսուրսի վերանայում-հարմարեցումը և նոր ռեսուրսի ստեղծումը.

Յուրաքանչյուր կոմպօնենտի համար սահմանվեցին այնպիսի ժամկետներ, որպեսզի ուսումնական տարվա սկզբին աջակցող ուսուցիչներն ու մարզիչները պատրաստ լինեին ներգրավվելու դասապրոցեսին:

Ներածություն – Օգնական ուսուցիչները սկսեցին դասեր անցկացնել նախարարության կողմից ստեղծված մեթոդական ուղեցույցի համաձայն, ըստ որի ուսանողները դասընթացի ընթացքում պատրաստում էին անհատական ​​և խմբակային ելույթներ վրացերենով:

(Գտածոներ -) Փորձնական գործընթացը հատկապես հաջող է այն դպրոցներում, որտեղ նրանք ունեն ուժեղ առաջնորդ՝ տնօրենի կամ վարչակազմի տեսքով: Այս դպրոցներում գործընթացները կազմակերպված են բարձր մակարդակով, կարևոր է ներգրավել և աջակցել հենց ղեկավարների հետ։ Սա վճռորոշ դեր է խաղում այս դպրոցներում ծրագրի հաջող իրականացման գործում: Ծրագրի կայունության համար կարևոր է կիսվել այս ղեկավարների փորձով:

Շորենա Թեթվաձե

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

აბიტურიენტის გვერდი

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები