ზოგადი

გარანტიები ბავშვთა დაცვის, თავისუფლებისა და ფუნდამენტური პრინციპების რეალიზებისთვის

4 თე­ბერ­ვალს ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კო­დექ­სის პრო­ექ­ტის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ი­მარ­თა, რომ­ლის მი­ზა­ნია, კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტის მი­ღე­ბამ­დე, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში და­იწყოს შე­სა­ბა­მი­სი დის­კუ­სია და გან­ხილ­ვა. კო­დექ­სი შე­მუ­შავ­და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა...

დისკუსია „დედა ენის“ გარშემო – თა­მარ გუ­ჯა­ბი­ძე

სკო­ლა­ში წას­ვ­ლა და სწავ­ლის დაწყე­ბა ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბის, მი­სი პი­როვ­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი ეტა­პია. პა­ტა­რე­ბი სი­ხა­რუ­ლი­თა და ინ­ტე­რე­სით შე­ა­ბი­ჯე­ბენ სკო­ლის კარ­ში, მაგ­რამ ამ ნა­ბი­ჯებს სირ­თუ­ლე­ე­ბიც ახ­ლავს:...

როგორ შეძლებენ ატესტატის მიღებას პირები, რომლებიც წინა წლებში ე.წ. CAT-ის გამოცდებზე ჩაიჭრნენ ან არ/ვერ...

2018-2019 სასწავლო წლიდან, სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული სკოლის გამოსაშვები (ე.წ. CAT-ის) გამოცდები მე-11 და მე-12 კლასებისთვის მოიხსნა. * იმისთვის, რომ მოსწავლემ აიღოს ატესტატი, უნდა ჰქონდეს ყველა...

პირველი შეფასებები

  სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დე­ბის გა­უქ­მე­ბა, ერ­თი­ანი ეროვ­ნული გა­მოც­დე­ბის მი­ნი­მა­ლი­ზა­ცია, პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გა­მოც­დის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო ნუს­ხი­დან ამო­ღე­ბა და უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის გაზ­რ­დი­ლი ავ­ტო­ნო­მია — რო­გორ აფა­სე­ბენ გა­ნათ­ლე­ბის ექ­ს­პერ­ტე­ბი და სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი...

რო­გო­რი იყო 2018 წე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის­თ­ვის

ძა­ლი­ან მძი­მე წლის ბო­ლოა. ამის თქმით, ალ­ბათ, გარ­შე­მომ­ყოფ ოპ­ტი­მის­ტ­თა გუ­ლის­წყ­რო­მას გა­მო­ვიწ­ვევ — რა, კარ­გი არა­ფე­რი მომ­ხ­და­რა? კი, რო­გორ არ მომ­ხ­და­რა, მაგ­რამ, რო­ცა წლის შე­ჯა­მე­ბა­ზე...

მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მიღ­წე­ვე­ბი და სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი

გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა პირ­და­პირ და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ქვეყ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბას­თან. ამი­ტო­მაც, ჩვე­ნი გა­ზე­თი სის­ტე­მა­ტუ­რად ადევ­ნებს თვალს და გარ­კ­ვე­უ­ლი პე­რი­ო­დუ­ლო­ბით სთა­ვა­ზობს მკითხ­ველს იმ ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რომ­ლის...

„სამასწავლებლო“ ურთულესი გამოწვევის პირისპირ

სკო­ლის ბა­ზა­ზე პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბა რომ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან გავ­ლე­ნას ახ­დენს სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე და პე­და­გო­გებს შო­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის კულ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, ამის სა­ი­ლუს­ტ­რა­ცი­ოდ მეს­ტი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ფა­რის სა­ჯა­რო...

„თავ­დაც­ვა და უსაფ­რ­თხო­ე­ბა“   არ­ჩე­ვი­თი სა­გა­ნი, რო­მელ­მაც კითხ­ვე­ბი გა­ა­ჩი­ნა

არ­ჩე­ვი­თი საგ­ნე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალს კი­დევ ერ­თი ახა­ლი სა­გა­ნი „თავ­დაც­ვა და უსაფ­რ­თხო­ე­ბა“ შე­ე­მა­ტე­ბა, საგ­ნის მი­სია პატ­რი­ო­ტუ­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბის გაზ­რ­დაა. საგ­ნის სწავ­ლე­ბის ინი­ცი­ა­ტო­რი თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როა და რო­გორც ლე­ვან...

დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი კულ­ტუ­რის კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბი სკო­ლა­ში

ამ სა­ხელ­წო­დე­ბით, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი, მას­წავ­ლე­ბელ­თა მე­ექ­ვ­სე ეროვ­ნულ კონ­ფე­რენ­ცი­ას, ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მას­პინ­ძ­ლობ­და. კონ­ფე­რენ­ცი­ის მი­ზა­ნი მას­წავ­ლე­ბელ­თა სა­უ­კე­თე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბი­სა და პრაქ­ტი­კის გა­ზი­ა­რე­ბა და...

დისკუსია „დედა ენის“ დაბრუნების გარშემო — სიფ­რ­თხი­ლით გა­სავ­ლე­ლი ის­ტო­რი­უ­ლი გზა

  სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვა, რო­მე­ლიც „დე­და ­ე­ნის” ფორ­მა­ლურ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრო­ცეს­ში ჩარ­თ­ვას ით­ვა­ლის­წი­ნებს, პარ­ლა­მენ­ტის კომოტეტების თავმჯდომარეებმა, ზა­ზა გა­­ბუ­ნი­ამ და მა­რი­ამ ჯაშ­მა, წა­რუდ­გი­ნეს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენტს. მა­რი­ამ ჯა­ში ამ­ბობს,...