ზოგადი

რა პრობ­ლე­მე­ბი შექ­მ­ნა დი­რექ­ტო­რე­ბის და­პა­უ­ზე­ბულ­მა შესარჩევმა კონკურსმა

სექ­ტემ­ბერ-ოქ­ტომ­ბერ­ში, სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის დი­რექ­ტო­რე­ბის ნა­წილს უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის ვა­და ამო­ე­წუ­რა, გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ, შე­სარ­ჩე­ვი კონ­კურ­სის ჩა­ტა­რე­ბამ­დე, ნა­წი­ლი მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­ს­რუ­ლებ­ლად და­ნიშ­ნა, ნა­წი­ლი — არა. დი­რექ­ტო­რე­ბი, რომ­ლებ­საც უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბა არ...

ვინ უნდა იყვნენ ძირითადი მოთამაშეები?

„დუმილი ვერ შობს პროგრესს.“ ჰილარი კლინტონი ∴ ∴ ∴ დღეისათვის ცხადია, რომ სკოლებზე გადანაწილებულია გადაწყვეტილებების მიღების უფლებამოსილებანი საკმაოდ მეორეხარისხოვან საკითხებთან დაკავშირებით და ამ ყოველივეს უწოდებენ დ ე...

რო­გორ გავ­ხა­დოთ სკო­ლე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა არა­დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­უ­ლი

და­თო ფე­რა­ძე პე­და­გო­გი, ის­ტო­რი­კო­სი   კა­ნო­ნი ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ გვე­უბ­ნე­ბა, რომ: ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბას სა­ხელ­მ­წი­ფო ვა­უ­ჩე­რუ­ლი სის­ტე­მით აფი­ნან­სებს. ის გან­მარ­ტავს, რომ ვა­უ­ჩე­რი არის ფი­ნან­სუ­რი ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტი, რო­მე­ლიც გან­კუთ­ვ­ნი­ლია მოს­წავ­ლის მი­ერ...

3000-ზე მეტმა მასწავლებელმა გამოთქვა გარე დაკვირვების სურვილი – რა დეტალები უნდა გაითვალისწინონ მასწავლებლებმა გარე...

5 ოქტომბერს დასრულდა გარე დაკვირვების რუბრიკაზე რეგისტრაცია და, არსებული მონაცემებით, 3000-ზე მეტმა მასწავლებელმა გამოთქვა გარე დაკვირვების სურვილი. გაკვეთილის ჩატარების პერიოდი უკვე აისახა მასწავლებლებთან. როგორც ცნობილია,...

თუ მი­წო­დე­ბულ ცოდ­ნას სიყ­ვა­რუ­ლი ჯა­დოს­ნუ­რი სა­ბურ­ვე­ლი­ვით არ ახ­ლავს, მა­შინ ფა­სი არა­ფერს აქვს

2020 წლის „მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს“ მფლო­ბე­ლი ქა­ლაქ ჩხო­როწყუს აფხა­ზე­თის №10 სა­ჯა­რო სკო­ლის სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის და ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი სო­ფიო გო­გო­ხია - ...

პრაქ­ტი­კუ­ლი გზამ­კ­ვ­ლე­ვი ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის­თ­ვის

პან­დე­მი­ით გა­მოწ­ვე­ულ პი­რო­ბებ­ში სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის მარ­თ­ვის მხარ­და­სა­ჭე­რად, World Vision სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ექ­ს­პერ­ტ­თა გუნ­დ­მა, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტ­როს­თან აქ­ტი­უ­რი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ით და და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტ­რო­ლი­სა...

„5 ოქტომბერი მასწავლებელთა საერთაშორისო დღეა! მინდა გულითადად მოგილოცოთ ეს დღე, თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი მიგიძღვით მომავალი თაობების აღზრდაში. თითოეულ თქვენგანს, თავდაუზოგავი შრომითა...

სწო­რი ხედ­ვა სკო­ლის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის

მე­რაბ მი­გი­ნე­იშ­ვი­ლი აბა­შის მუნიციპალიტეტის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის უფ­რო­სი: 2020-2021 სას­წავ­ლო წე­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად გა­მორ­ჩე­უ­ლია, რად­გან ის იწყე­ბა მა­შინ, რო­ცა მსოფ­ლიო კო­რო­ნა­ვი­რუ­სის უდი­დეს გა­მოწ­ვე­ვას ებ­რ­ძ­ვის. ჩვე­ნი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ყვე­ლა სა­ჯა­რო...

ინტერვიუ შალვა ტაბატაძესთან

გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი შალ­ვა ტა­ბა­ტა­ძე ინ­ტერ­ვი­უ­ში სა­უბ­რობს სწავ­ლის დაწყე­ბას­თან მი­ღე­ბულ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა­ზე და აფა­სებს მო­დელს, რო­მელ­საც გა­ნათ­ლე­ბის მი­ნის­ტ­რი ყვე­ლა­ზე მოქ­ნილ მო­დელს უწო­დებს - მშობ­ლე­ბს შე­უძ­ლი­ათ  აირ­ჩი­ონ...

გა­რე­ დაკ­ვირ­ვე­ბა პი­რის­პირ და ონ­ლა­ინ ფორ­მატ­ში

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სის მო­პო­ვე­ბის მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბა­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია გა­მო­აცხა­და. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, 1500-მდე უფ­რო­ს მას­წავ­ლე­ბელს ჯერ კი­დევ გა­ზაფხულ­ზე უნ­და გა­ევ­ლო...