პედაგოგებისთვის

2019 წლის საგნის გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისთვის ტესტირებაში დასაგროვებელი აუცილებელი ქულების ოდენობა განისაზღვრა

2019 წლის საგნის გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისთვის ტესტირებაში დასაგროვებელი აუცილებელი ქულების ოდენობა განისაზღვრა. ქართული ენისა და ლიტერატურის (მე–7 – მე–12 კლასები);  გეოგრაფიის  (მე–7 – მე–12) კლასები;...

Անցումային փաստաթուղթն ուժ մեջ է. Ինչ փոփոխություններ են իրականացվել Սխեմայի մեջ:

Մեր թերթում տպագրվել է հարցազրույց Մասնագիտական զարգացման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Մանանա Ռատիանիի հետ. «Անցումային փաստաթուղթն ուժի մեջ է. Ինչ փոփոխություններ են իրականացվել Սխեմայի մեջ»,...

Keçici sənəd qüvvədədir – Sxemdə hansı dəyişikliklər həyata keçirildi

Qəzetimizdə Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzinin direktor müavini Manana Ratiani ilə müsahibəni dərc edirik – “Keçici sənəd qüvvədədir – sxemdə hansı dəyişikliklər həyata keçirilmişdir”. Sənəddə...

ტესტები დაწყებითი კლასების მასწავლებლებისთვის

დაწყებითი კლასის მასწავლებლებს! უნიკალური შესაძლებლობა მარტივად მოემზადოთ გამოცდებისთვის. კრებული სრულად ფარავს პროგრამას I-IV კლასების კომბინირებული გამოცდისთვის, მასში 1000-მდე ტესტური დავალებაა პასუხებით და მეთოდური რეკომენდაციებით. კრებულის ფასი...

ბედ­ნი­ე­რე­ბაა, რო­ცა მოს­წავ­ლე­ე­ბი გენ­დო­ბი­ან

რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ზვი­ად ნი­ქა­ბა­ძე, ზეს­ტა­ფო­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ილე­მის სა­ჯა­რო სკო­ლის ის­ტო­რი­ი­სა და სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი და­ვი­ბა­დე 1977 წელს, ხა­რა­გა­უ­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ წყა­ლა­ფო­რეთ­ში, ვსწავ­ლობ­დი ამა­ვე...

ზე­პი­რი ან­გა­რი­ში დაწყე­ბით კლა­სებ­ში

  თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­ნათ­ლე­ბა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია მოს­წავ­ლე­თა პი­როვ­ნულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, მათ­თ­ვის ისე­თი უნარ-ჩვე­ვე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა­ზე, რაც და­ეხ­მა­რე­ბა, მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნა არა მარ­ტო სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში, არა­მედ ნე­ბის­მი­ერ ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ ვი­თა­რე­ბა­ში გა­მო­ი­ყე­ნონ. ამი­ტომ...

რო­გორ და­მეხ­მა­რა „მარ­თ­ვის მოწ­მო­ბა“ მოს­წავ­ლე­თა ქცე­ვის მარ­თ­ვა­ში

ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლის დაწყე­ბით სა­ფე­ხურ­ზე, მოს­წავ­ლე­ებს უჭირთ ახალ გა­რე­მოს­თან ადაპ­ტა­ცია. გარ­და იმ უნარ-ჩვე­ვე­ბი­სა, რაც მათ ახალ გა­რე­მოს­თან მორ­გე­ბა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა, ესა­ჭი­რო­ე­ბათ ქცე­ვის მარ­თ­ვა. მას­წავ­ლე­ბელს დი­დი ძა­ლის­ხ­მე­ვა...

დი­დი წიგ­ნე­ბი

სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში თან­და­თან იხ­ვეჭს პო­პუ­ლა­რო­ბას დი­დი წიგ­ნე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში კითხ­ვის უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნით. აღ­ნიშ­ნუ­ლი რე­სურ­სის შე­სა­ხებ მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის მი­ერ დამ­ზა­დე­ბუ­ლია სა­გა­ნ­მან­თ­ლებ­ლო...

პრო­ფე­სია მას­წავ­ლე­ბე­ლი უდი­დე­სი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბაა

მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა არ არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი არც ეთ­ნი­კურ წარ­მო­მავ­ლო­ბას­თან, არც რე­ლი­გი­ურ აღ­მ­სა­რებ­ლო­ბას­თან, მით უმე­ტეს, რომ ეს უკა­ნას­კ­ნე­ლი ადა­მი­ა­ნის თა­ვი­სუ­ფა­ლი არ­ჩე­ვა­ნის შე­დე­გია და არა მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბით მი­ღე­ბუ­ლი იდე­ო­ლო­გია....

უკუს­ვ­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­შიც კი, იმა­ვე შე­მარ­თე­ბით, ყვე­ლა­ფე­რი თა­ვი­დან და­იწყე

მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს ათე­ულ­თა კლუ­ბის წევ­რ­მა, ნი­ნო კა­პერ­ს­კიმ, კო­ა­ლი­ცია „გა­ნათ­ლე­ბა ყვე­ლა­სათ­ვის“ ინი­ცი­ა­ტი­ვი­თა და მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის მხარ­და­ჭე­რით, გა­მარ­თა მას­ტერ­კ­ლა­სი თე­მა­ზე: „სსსმ მოს­წავ­ლე­თა...