პედაგოგებისთვის

სამოდელო გაკვეთილი

პროფესიონალი პედაგოგების, მათ შორის, მენტორების მიერ მომზადებული სამოდელო გაკვეთილები და რეფლექსიები ყველა საგანში, უცხო ენების გარდა, დაეხმარება მასწავლებლებს სამოდელო გაკვეთილის დაგეგმვასა და შეფასებაში. კრებულის ფასი...

თა­ო­ბის სათ­ქ­მე­ლი ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის გაკ­ვე­თილ­ზე

  სწავ­ლა/სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი­სად­მი ახ­ლე­ბუ­რი მიდ­გო­მა ისე­თი მე­თო­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე გვა­ფიქ­რებს, რომ­ლე­ბიც მოს­წავ­ლეს საგ­ნი­სად­მი მეტ ინ­ტე­რესს გა­უ­ჩენს. დი­დი ძა­ლის­ხ­მე­ვაა სა­ჭი­რო იმის­თ­ვის, რომ სა­ინ­ტე­რე­სო, ხა­ლი­სი­ა­ნი და, ამა­ვე დროს,...

ბულინგი-BULING

ნუ­ბარ ბა­ი­რა­მო­ვა გარ­დაბ­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ნა­ზარ­ლოს სა­ჯა­რო სკო­ლა მას­წავ­ლე­ბე­ლი       

კარ­გი მხატ­ვ­რო­ბა — ეს მუ­სი­კა, ეს მე­ლო­დიაა

  IST ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი­სა და ინო­ვა­ცი­უ­რი მე­თო­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით, თვალ­სა­ჩი­ნო-პრაქ­ტი­კუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის უნარ-ჩვე­ვე­ბი­სა და გამ­ჭო­ლი კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა ხე­ლოვ­ნე­ბი­სა და მუ­სი­კის ინ­ტეგ­რი­რე­ბულ პრო­ექტ-გაკ­ვე­თილ­ზე მე­სა­მე კლას­ში მზია სა­ლა­ძე სსიპ მინ­დია აბა­ში­ძის სა­ხე­ლო­ბის...

რო­გორ ავა­მაღ­ლოთ მოს­წავ­ლე­ებ­ში სწავ­ლის მო­ტი­ვა­ცია

ანო­ტა­ცია ნაშ­რო­მი ეხე­ბა მოს­წავ­ლე­თა მო­ტი­ვა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბას. მოს­წავ­ლის მო­ტი­ვა­ცია სუ­ბი­ექ­ტუ­რია და უკავ­შირ­დე­ბა მის გრძნო­ბებს, მას­წავ­ლებ­ლის მოქ­მე­დე­ბებ­სა და სკო­ლა­ში არ­სე­ბულ გა­რე­მოს. ასე­ვე მო­ტი­ვა­ცი­ა­ზე გავ­ლე­ნას ახ­დენს გაკ­ვე­თილ­ზე უეც­რად...

ღა­ლა­ტი თუ მო­ვა­ლე­ო­ბა

„ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას შე­მოქ­მე­დე­ბა მარ­ტი­ვიც არის და რთუ­ლიც ერ­თ­სა და იმა­ვე დროს; ეს იმის­გან არის და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, თუ რა თვა­ლით შევ­ხე­დავთ...“ „ჩვენ კი გვგო­ნია, რომ ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა, თა­ვი­სი...

სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის პრო­ცესს მორ­გე­ბუ­ლი პო­პუ­ლა­რუ­ლი სა­ბავ­შ­ვო თა­მა­შე­ბი

მაშ,ასე! „— რა­ტომ იყო რე­ვო­ლუ­ცი­ამ­დე­ლი ბავ­შ­ვი გო­ნე­ბაჩ­ლუნ­გი? — იმი­ტომ, რომ მას არ ჰქონ­და სა­თა­მა­შო!“ დი­ახ, ხუმ­რო­ბა იქით იყოს, სა­თა­მა­შო­სა და თა­მაშს მარ­თ­ლაც დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს ბავ­შ­ვ­თა აღ­ზ­რ­დის,...

გაკვეთილის გეგმა – Դասի պլան

მარნეულის მუნიციპალიტეტის წითელსოფლის საჯარო სკოლის ფასილიტატორის, ინგლისური ენის მასწავლებლის ანჟელა აპოიანის შიდა დაკვირვების გაკვეთილის გაკვეთილის გეგმა (ქართულ და სომხურ ენებზე)      

მექანიკური რხევა Mexaniki rəqslər

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ლამბალოს საჯარო სკოლის ფიზიკა-მათემატიკის მასწავლებლის კაზახ აბდულაევის სამოდელო გაკვეთილი გაკვეთილის თემა: მექანიკური რხევა კლასი: მე-11 გაკვეთილის მიზნები: ძაფზე დაკიდებული ბურთულის რხევის პერიოდის ამპლიტუდაზე, ბურთულის...