slider

აქაც პირ­ვე­ლი – კი­ბერ გა­ლაკ­ტი­ო­ნი პირ­ვე­ლი ქარ­თუ­ლი ჩეთ­ბო­ტია თქვენს მე­სენ­ჯერ­ში

21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში ციფ­რუ­ლი სამ­ყა­როს­თ­ვის ჩეთ­ბო­ტი სი­ახ­ლე არ არის, რად­გან, დახ­ლო­ე­ბით, 100 ათა­სამ­დე ჩეთ­ბო­ტი უკ­ვე ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს, თუმ­ცა, მა­ინც გან­ვ­მარ­ტავ მკითხ­ვე­ლის­თ­ვის, რომ ეს არის პროგ­რა­მის­ტე­ბის მი­ერ...

გა­ნათ­ლე­ბის უფ­ლე­ბა პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში

თა­ვი­სუ­ფალ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გა­ი­მარ­თა სა­ჯა­რო ონ­ლა­ინ ლექ­ცია „გა­ნათ­ლე­ბის უფ­ლე­ბა პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში“, სპი­კე­რი იყო სა­ხალ­ხო დამ­ც­ვე­ლის მო­ად­გი­ლე ეკა­ტე­რი­ნე სხი­ლა­ძე. თე­მის აქ­ტუ­ა­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ლექ­ცია ძა­ლი­ან ბევრ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან...

თუ ერ­თი ბავ­შ­ვი მა­ინც შე­მოგ­ხე­დავს უსიყ­ვა­რუ­ლოდ, უხ­მა­უ­როდ უნ­და ად­გე და გა­მო­ი­ხუ­რო სკო­ლის კა­რი…

რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ოთო და­ნე­ლია, მარ­ტ­ვი­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ლე­ხა­ინ­დ­რა­ოს სა­ჯა­რო სკო­ლის და კერ­ძო სკო­ლა „სხი­ვის“ ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ვინ არის ოთო და­ნე­ლია? ადა­მი­ა­ნი მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა სა­კუ­თა­რი...

სამ­ყა­რო ყო­ველ­თ­ვის კარ­გია, რა­კი­ღა ყო­ველ­თ­ვის შე­იძ­ლე­ბა უარე­სი იყოს – ინტერვიუ ბექა ადამაშვილთან

ნომ­რის სტუ­მა­რია ახალ­გაზ­რ­და მწე­რა­ლი ბე­ქა ადა­მაშ­ვი­ლი, რო­მელ­საც ლი­ტე­რა­ტუ­რულ წრე­ებ­ში „სიტყ­ვის მო­თა­მა­შე ოს­ტა­ტად“ მო­იხ­სე­ნი­ე­ბენ. მის შე­მოქ­მე­დე­ბით ბი­ოგ­რა­ფი­ა­ში გარ­დამ­ტე­ხი რო­ლი ითა­მა­შა, გა­სულ წელს, ევ­რო­კავ­ში­რის ლი­ტე­რა­ტუ­რულ­მა პრიზ­მა...

რა პრობ­ლე­მე­ბი შექ­მ­ნა დი­რექ­ტო­რე­ბის და­პა­უ­ზე­ბულ­მა შესარჩევმა კონკურსმა

სექ­ტემ­ბერ-ოქ­ტომ­ბერ­ში, სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის დი­რექ­ტო­რე­ბის ნა­წილს უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის ვა­და ამო­ე­წუ­რა, გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ, შე­სარ­ჩე­ვი კონ­კურ­სის ჩა­ტა­რე­ბამ­დე, ნა­წი­ლი მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­ს­რუ­ლებ­ლად და­ნიშ­ნა, ნა­წი­ლი — არა. დი­რექ­ტო­რე­ბი, რომ­ლებ­საც უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბა არ...

რა შე­იც­ვა­ლა იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის, ვის­თ­ვი­საც გამ­შ­ვე­ბი პუნ­ქ­ტე­ბი „სა­სი­ცოხ­ლო არ­ტე­რი­ას“ წარ­მო­ად­გენს

ქალ­თა არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია ფონ­დი „სო­ხუ­მი“ მრა­ვა­ლი წლის ის­ტო­რი­ას ით­ვ­ლის და არა­ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო ღო­ნის­ძი­ე­ბის ინი­ცი­ა­ტო­რია. ახ­ლა­ხან, ფონ­დის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, ჩა­ტარ­და კვლე­ვა — „პან­დე­მი­ის გენ­დე­რუ­ლი გან­ზო­მი­ლე­ბა და...

შენ თვი­თონ წყვეტ სა­ით გა­დად­გა ნა­ბი­ჯი, მე უბ­რა­ლოდ გეხ­მა­რე­ბი

კო­რო­ნა­ვი­რუ­სის პან­დე­მი­ის გა­მო მოს­წავ­ლე­ე­ბი სე­რი­ო­ზუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე აღ­მოჩ­ნ­დ­ნენ. დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის ფონ­ზე, ბევ­რ­მა ბავ­შ­ვ­მა თა­ვი იზო­ლი­რე­ბუ­ლად, გა­რი­ყუ­ლად იგ­რ­ძ­ნო და შე­სა­ბა­მის­მა ემო­ცი­ებ­მაც იჩი­ნა თა­ვი. ემო­ცი­ებ­თან გამ­კ­ლა­ვე­ბა­ში...

ცვლი­ლე­ბე­ბი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის დე­ბუ­ლე­ბა­ში

ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის დე­ბუ­ლე­ბა­ში, 2020 წლის 10 სექ­ტემ­ბერს, შე­ვი­და რი­გი ცვლი­ლე­ბე­ბი. ძი­რი­თა­დად რა სა­კითხებს შე­ე­ხო და რა მი­ზანს...

თუ მი­წო­დე­ბულ ცოდ­ნას სიყ­ვა­რუ­ლი ჯა­დოს­ნუ­რი სა­ბურ­ვე­ლი­ვით არ ახ­ლავს, მა­შინ ფა­სი არა­ფერს აქვს

2020 წლის „მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს“ მფლო­ბე­ლი ქა­ლაქ ჩხო­როწყუს აფხა­ზე­თის №10 სა­ჯა­რო სკო­ლის სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის და ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი სო­ფიო გო­გო­ხია - ...

ინტერვიუ შალვა ტაბატაძესთან

გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი შალ­ვა ტა­ბა­ტა­ძე ინ­ტერ­ვი­უ­ში სა­უბ­რობს სწავ­ლის დაწყე­ბას­თან მი­ღე­ბულ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა­ზე და აფა­სებს მო­დელს, რო­მელ­საც გა­ნათ­ლე­ბის მი­ნის­ტ­რი ყვე­ლა­ზე მოქ­ნილ მო­დელს უწო­დებს - მშობ­ლე­ბს შე­უძ­ლი­ათ  აირ­ჩი­ონ...